Visa allt om Tillanders Livs Aktiebolag
Visa allt om Tillanders Livs Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 29 388 80 513 76 615 73 495 67 711 62 342 54 310 47 449 41 818 37 874
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 3 124 1 556 2 620 3 023 2 809 2 740 2 261 723 154 -288
Resultat efter finansnetto 3 145 1 784 2 739 3 465 2 607 2 804 2 307 688 271 -206
Årets resultat 1 992 2 799 1 698 1 989 1 293 1 722 1 388 177 30 -8
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 7 446 8 931 9 976 8 993 8 478 5 374 4 166 2 937 2 708 3 259
Omsättningstillgångar 3 941 8 989 6 885 7 144 6 692 8 421 7 128 6 131 5 360 4 662
Tillgångar 11 387 17 920 16 861 16 137 15 170 13 795 11 293 9 068 8 067 7 921
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 6 253 8 861 7 662 7 564 7 176 6 483 5 162 4 073 4 096 4 318
Obeskattade reserver 3 230 2 710 4 548 4 011 3 196 2 451 1 986 1 571 1 257 1 066
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 903 6 349 4 650 4 562 4 799 4 861 4 146 3 423 2 714 2 537
Skulder och eget kapital 11 387 17 920 16 861 16 137 15 170 13 795 11 293 9 068 8 067 7 921
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 1 210 976 1 028 638 470 402 431 627
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 2 906 8 648 6 101 5 510 4 886 4 976 3 912 3 295 3 160 3 010
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 670 3 034 1 998 1 892 1 843 1 819 1 474 1 584 1 872 1 431
Utdelning till aktieägare 4 000 4 600 1 600 1 600 1 600 600 400 300 0 0
Omsättning 29 388 80 513 76 615 73 495 67 711 62 342 54 310 47 449 41 818 37 874
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 26 26 24 23 20 20 17 16 11 11
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 130 3 097 3 192 3 195 3 386 3 117 3 195 2 966 3 802 3 443
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 138 449 388 364 388 372 344 330 497 461
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 3 273 1 987 3 112 3 526 3 305 3 241 2 648 978 374 -137
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -63,50% 5,09% 4,25% 8,54% 8,61% 14,79% 14,46% 13,47% 10,41% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 29,11% 9,96% 16,26% 21,52% 18,95% 20,38% 20,46% 10,66% 4,29% -2,50%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 11,28% 2,22% 3,58% 4,72% 4,25% 4,51% 4,25% 2,04% 0,83% -0,52%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 25,34% 16,62% 16,98% 17,68% 17,67% 17,97% 17,73% 15,59% 15,19% 14,26%
Rörelsekapital/omsättning 6,93% 3,28% 2,92% 3,51% 2,80% 5,71% 5,49% 5,71% 6,33% 5,61%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 77,04% 61,24% 66,48% 65,19% 62,83% 60,09% 58,67% 57,39% 61,99% 64,20%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 207,09% 111,21% 110,22% 119,55% 104,27% 141,21% 139,68% 144,00% 155,71% 134,06%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...