Visa allt om Tellus Cykel & Motor Aktiebolag
Visa allt om Tellus Cykel & Motor Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 3 493 3 688 3 724 3 893 4 036 3 733 3 857 3 582 3 557 3 593
Övrig omsättning 23 38 54 47 47 47 37 47 46 80
Rörelseresultat (EBIT) 7 201 53 15 36 6 14 28 1 208
Resultat efter finansnetto -20 172 27 -8 11 -19 -11 5 -18 186
Årets resultat 10 99 19 -10 6 -6 1 0 1 93
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 2 4 5 9 8 19
Omsättningstillgångar 2 498 2 623 2 433 2 239 2 227 1 942 2 154 1 927 1 845 1 730
Tillgångar 2 498 2 623 2 433 2 239 2 229 1 946 2 159 1 936 1 853 1 749
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 751 791 692 673 683 677 683 682 702 721
Obeskattade reserver 0 44 0 0 0 0 20 37 37 60
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 771 761 874 548 496 490 532 538 325 315
Kortfristiga skulder 976 1 027 867 1 018 1 049 779 924 679 789 652
Skulder och eget kapital 2 498 2 623 2 433 2 239 2 229 1 946 2 159 1 936 1 853 1 749
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 303 318 283 245 264
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 861 898 917 999 982 694 645 622 601 502
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 323 330 403 410 440 441 392 384 321 328
Utdelning till aktieägare 0 50 0 0 0 0 0 0 20 20
Omsättning 3 516 3 726 3 778 3 940 4 083 3 780 3 894 3 629 3 603 3 673
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 873 922 931 973 1 009 933 964 896 889 898
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 318 315 339 370 370 381 353 335 302 288
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 7 201 53 17 38 8 18 32 12 224
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -5,29% -0,97% -4,34% -3,54% 8,12% -3,21% 7,68% 0,70% -1,00% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 0,28% 7,78% 2,22% 0,71% 1,66% 0,31% 0,69% 1,65% 0,16% 11,95%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,20% 5,53% 1,45% 0,41% 0,92% 0,16% 0,39% 0,89% 0,08% 5,82%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 51,65% 54,28% 53,20% 54,17% 51,14% 53,44% 49,91% 52,35% 47,82% 49,21%
Rörelsekapital/omsättning 43,57% 43,28% 42,05% 31,36% 29,19% 31,15% 31,89% 34,84% 29,69% 30,00%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 30,06% 31,46% 28,44% 30,06% 30,64% 34,79% 32,32% 36,60% 39,32% 43,69%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 47,85% 72,74% 70,24% 35,56% 51,48% 56,35% 73,27% 53,31% 57,54% 78,99%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...