Visa allt om Aktiebolaget Robert Haglund Eftr Textil Inredningar
Visa allt om Aktiebolaget Robert Haglund Eftr Textil Inredningar

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 10 831 8 389 6 867 7 470 8 173 7 721 8 176 8 254 8 890 7 943
Övrig omsättning 94 94 163 - 4 17 - 32 2 81
Rörelseresultat (EBIT) 858 413 205 221 276 213 135 -70 126 439
Resultat efter finansnetto 829 410 249 215 253 159 117 -134 97 432
Årets resultat 514 221 120 114 151 73 88 -36 73 332
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 282 619 362 51 114 223 415 584 387 470
Omsättningstillgångar 3 232 2 142 2 072 2 072 2 426 2 081 1 832 1 924 2 210 2 169
Tillgångar 3 514 2 761 2 435 2 123 2 540 2 304 2 247 2 506 2 598 2 639
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 138 1 024 903 853 1 039 958 885 797 933 960
Obeskattade reserver 692 535 420 314 261 227 186 194 291 305
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 30 90 150
Kortfristiga skulder 1 683 1 202 1 112 956 1 240 1 119 1 177 1 486 1 283 1 224
Skulder och eget kapital 3 514 2 761 2 435 2 123 2 540 2 304 2 247 2 506 2 598 2 639
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 357 368 328 367 355
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 2 267 2 018 1 751 1 613 1 842 1 397 1 407 1 446 1 397 1 416
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 1 032 842 760 706 831 759 790 751 840 651
Utdelning till aktieägare 400 400 100 70 300 70 0 0 100 100
Omsättning 10 925 8 483 7 030 7 470 8 177 7 738 8 176 8 286 8 892 8 024
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 8 7 7 7 7 7 8 8 8 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 354 1 198 981 1 067 1 168 1 103 1 022 1 032 1 111 1 135
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 416 415 353 322 372 356 324 317 327 338
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 941 482 261 281 358 337 295 76 246 533
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 29,11% 22,16% -8,07% -8,60% 5,85% -5,57% -0,94% -7,15% 11,92% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 24,42% 14,96% 10,43% 10,55% 11,02% 9,24% 6,19% -2,55% 5,04% 16,82%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 7,92% 4,92% 3,70% 3,00% 3,43% 2,76% 1,70% -0,78% 1,47% 5,59%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 48,37% 51,08% 50,42% 47,66% 47,77% 47,57% 46,92% 45,86% 42,98% 48,43%
Rörelsekapital/omsättning 14,30% 11,21% 13,98% 14,94% 14,51% 12,46% 8,01% 5,31% 10,43% 11,90%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 47,75% 52,20% 50,54% 51,08% 48,48% 48,84% 45,49% 37,38% 43,98% 44,70%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 153,42% 128,29% 126,44% 154,18% 138,95% 115,91% 91,59% 76,38% 109,35% 107,35%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...