Visa allt om Mid Reklambyrå AB
Visa allt om Mid Reklambyrå AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 5 738 3 257 4 717 3 581 4 166 4 555 4 452 5 119 4 856 3 880
Övrig omsättning 210 57 178 - - - - - - 10
Rörelseresultat (EBIT) -263 -142 88 70 66 236 99 66 37 28
Resultat efter finansnetto -265 -161 48 31 25 196 59 18 18 13
Årets resultat -265 -161 27 8 1 114 30 -3 3 3
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 65 29 38 54 76 13 18 29 27 26
Omsättningstillgångar 1 064 1 406 1 167 1 480 1 351 1 052 1 331 1 483 1 248 897
Tillgångar 1 129 1 435 1 206 1 534 1 428 1 066 1 348 1 512 1 275 924
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 335 601 311 284 276 274 161 131 134 131
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 298 524 393 121 418 551 48 162
Kortfristiga skulder 793 834 596 726 759 670 770 830 1 093 630
Skulder och eget kapital 1 129 1 435 1 206 1 534 1 428 1 066 1 348 1 512 1 275 924
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - - 0 - 463 360 900 869 344
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 2 917 1 343 2 060 1 689 1 701 1 005 815 879 847 1 200
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 178 563 861 818 763 613 482 709 793 764
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 5 948 3 314 4 895 3 581 4 166 4 555 4 452 5 119 4 856 3 890
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 8 5 8 7 6 5 7 8 8 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 717 651 590 512 694 911 636 640 607 647
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 541 394 374 365 423 443 257 338 343 410
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -244 -132 103 88 78 245 110 78 48 37
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 76,17% - 31,72% -14,04% -8,54% 2,31% -13,03% 5,42% 25,15% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -22,76% -9,90% 7,30% 4,56% 4,62% 22,14% 7,34% 4,43% 2,90% 3,14%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -4,48% -4,36% 1,87% 1,95% 1,58% 5,18% 2,22% 1,31% 0,76% 0,75%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 4,72% 17,56% 12,11% 21,06% 14,21% 8,39% 12,60% 12,76% 3,19% 6,88%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 29,67% 41,88% 25,79% 18,51% 19,33% 25,70% 11,94% 8,66% 10,51% 14,18%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 134,17% 132,61% 118,46% 99,72% 105,40% 95,37% 103,77% 116,51% 82,80% 142,38%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2014 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...