Visa allt om Visono Media AB
Visa allt om Visono Media AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 3 780 10 120 4 440 5 263 4 100 4 754 5 300 4 989 6 435 6 050
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -224 803 8 51 27 32 87 -29 230 445
Resultat efter finansnetto -224 799 5 46 19 30 86 -40 221 429
Årets resultat -9 465 25 24 12 21 46 1 108 304
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 10 19 29 40 6
Omsättningstillgångar 1 649 1 976 1 002 1 007 1 032 1 550 1 920 1 260 1 372 1 746
Tillgångar 1 649 1 976 1 002 1 007 1 032 1 560 1 939 1 288 1 412 1 752
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 977 986 521 496 471 539 518 472 523 540
Obeskattade reserver 0 216 14 43 32 32 32 10 61 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 15 85 0 0 0 140
Kortfristiga skulder 673 774 467 466 513 903 1 389 806 828 1 072
Skulder och eget kapital 1 649 1 976 1 002 1 007 1 032 1 560 1 939 1 288 1 412 1 752
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 620 744 680 800 776 708
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 680 900 780 702 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 438 678 471 437 411 453 549 439 467 418
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 80 0 0 53 125
Omsättning 3 780 10 120 4 440 5 263 4 100 4 754 5 300 4 989 6 435 6 050
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 890 5 060 2 220 2 632 2 050 2 377 2 650 2 495 3 218 3 025
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 607 830 585 608 554 635 654 672 676 610
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -224 803 8 51 37 42 97 -18 241 455
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -62,65% 127,93% -15,64% 28,37% -13,76% -10,30% 6,23% -22,47% 6,36% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -13,28% 40,69% 1,00% 5,06% 2,71% 2,12% 4,64% -2,02% 16,50% 25,51%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -5,79% 7,94% 0,23% 0,97% 0,68% 0,69% 1,70% -0,52% 3,62% 7,39%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 41,43% 31,48% 40,07% 36,03% 42,93% 40,13% 37,75% 38,20% 38,34% 34,31%
Rörelsekapital/omsättning 25,82% 11,88% 12,05% 10,28% 12,66% 13,61% 10,02% 9,10% 8,45% 11,14%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 59,25% 58,43% 53,09% 52,40% 47,92% 36,06% 27,93% 37,20% 40,15% 30,82%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 178,16% 192,38% 93,79% 104,29% 94,74% 114,40% 92,94% 87,84% 85,14% 103,26%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...