Visa allt om Dinero Aktiebolag
Visa allt om Dinero Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 6 630 9 213 11 155 13 090 6 600 7 894 10 269 6 840 7 214 10 241
Övrig omsättning 1 193 460 902 1 570 1 033 556 1 066 760 1 479 1 182
Rörelseresultat (EBIT) -123 -288 91 792 238 615 1 793 98 81 282
Resultat efter finansnetto -131 -295 -66 446 -30 76 1 360 -155 92 -186
Årets resultat 3 1 -66 15 -30 54 1 064 -155 92 -186
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 185 5 405 6 287 5 049 6 896 7 495 7 323 6 494 5 790 5 831
Omsättningstillgångar 559 628 624 665 514 563 682 1 943 3 963 3 691
Tillgångar 5 745 6 033 6 911 5 714 7 410 8 057 8 005 8 437 9 754 9 522
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 121 119 118 184 169 199 1 067 4 159 67
Obeskattade reserver 0 134 430 430 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 847 4 750 5 127 3 653 5 623 6 500 5 144 0 593 0
Kortfristiga skulder 2 776 1 030 1 236 1 447 1 618 1 358 1 794 8 434 9 002 9 455
Skulder och eget kapital 5 745 6 033 6 911 5 714 7 410 8 057 8 005 8 437 9 754 9 522
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 0 0 0 15
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 2 004 2 512 3 059 3 048 1 408 1 703 1 769 1 063 1 620 2 152
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - -
Sociala kostnader 688 734 964 852 412 539 448 410 667 811
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 923 0 0 0
Omsättning 7 823 9 673 12 057 14 660 7 633 8 450 11 335 7 600 8 693 11 423
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 7 8 13 11 5 7 9 7 9 9
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 947 1 152 858 1 190 1 320 1 128 1 141 977 802 1 138
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 413 420 319 373 383 320 252 277 254 331
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 97 593 1 353 2 054 238 651 1 829 98 81 282
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -28,04% -17,41% -14,78% 98,33% -16,39% -23,13% 50,13% -5,18% -29,56% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -2,14% -4,77% 1,32% 13,90% 3,24% 7,65% 23,34% 2,84% 3,04% 3,42%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -1,86% -3,13% 0,82% 6,07% 3,64% 7,80% 18,19% 3,51% 4,12% 3,18%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 74,01% 75,52% 76,27% 75,60% 71,92% 77,40% 65,79% 69,82% 61,63% 62,59%
Rörelsekapital/omsättning -33,44% -4,36% -5,49% -5,97% -16,73% -10,07% -10,83% -94,90% -69,85% -56,28%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 2,11% 3,70% 6,56% 8,77% 2,28% 2,47% 13,33% 0,05% 1,63% 0,70%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 15,42% 48,06% 33,82% 30,82% 18,54% 30,85% 27,26% 21,09% 41,98% 36,99%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...