Visa allt om CORRIGENDA Aktiebolag
Visa allt om CORRIGENDA Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 195 283 220 16 50 25 5 26 54 80
Övrig omsättning - 6 25 11 3 850 149 75 73 72 75
Rörelseresultat (EBIT) -518 -299 66 -385 2 856 -84 -96 -63 -31 19
Resultat efter finansnetto -1 302 -309 99 -158 2 298 -33 3 -150 142 59
Årets resultat -1 211 -7 89 75 1 184 -33 3 -4 95 131
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 293 2 085 2 005 1 983 1 868 3 709 2 628 2 264 2 308 2 176
Omsättningstillgångar 3 313 3 029 2 927 2 334 1 851 955 1 025 911 1 140 338
Tillgångar 4 606 5 115 4 932 4 317 3 719 4 664 3 653 3 174 3 448 2 514
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 145 1 356 1 363 1 424 1 550 1 517 510 507 511 1 010
Obeskattade reserver 0 91 393 387 620 0 0 0 144 138
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 529 576 607 634 756 2 490 2 545 1 995 1 443 1 101
Kortfristiga skulder 3 932 3 092 2 569 1 871 793 658 599 673 1 350 265
Skulder och eget kapital 4 606 5 115 4 932 4 317 3 719 4 664 3 653 3 174 3 448 2 514
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 - - 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - 0 0 - 0 0
Löner till övriga anställda 400 340 0 243 388 19 0 0 10 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - 0 0 - 0 0
Sociala kostnader 138 107 0 76 122 6 23 7 10 6
Utdelning till aktieägare 0 0 0 150 200 1 150 0 0 0 70
Omsättning 195 289 245 27 3 900 174 80 99 126 155
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 195 283 - 16 50 - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 550 452 - 319 510 - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -518 -299 66 -385 3 079 -55 -67 -34 3 54
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -31,10% 28,64% 1 275,00% -68,00% 100,00% 400,00% -80,77% -51,85% -32,50% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -11,25% -5,85% 2,60% -3,15% 76,85% 1,16% 2,52% -1,89% 5,95% 3,94%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -265,64% -105,65% 58,18% -850,00% 5 716,00% 216,00% 1 840,00% -230,77% 379,63% 123,75%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -317,44% -22,26% 162,73% 2 893,75% 2 116,00% 1 188,00% 8 520,00% 915,38% -388,89% 91,25%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 3,15% 27,90% 33,85% 39,59% 53,96% 32,53% 13,96% 15,97% 17,83% 44,13%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 84,26% 97,96% 113,94% 124,75% 233,42% 145,14% 171,12% 135,36% 84,44% 127,55%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...