Visa allt om MELOLI AB
Visa allt om MELOLI AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 8 14 0 6 831 8 310 9 763 11 870 10 573 11 656 11 117
Övrig omsättning - - 2 926 - 7 31 4 36 1 292
Rörelseresultat (EBIT) -388 -780 2 083 263 -580 102 955 73 266 2 676
Resultat efter finansnetto -380 2 084 1 972 441 -515 343 1 311 479 3 860 2 760
Årets resultat -380 2 084 1 343 333 18 400 841 11 3 618 1 501
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 8 757 7 586 7 477 6 587 6 351 6 863 6 930 6 846 3 168 2 679
Omsättningstillgångar 144 2 343 1 820 3 406 3 759 4 537 5 002 4 805 7 759 3 981
Tillgångar 8 902 9 929 9 297 9 993 10 109 11 401 11 931 11 652 10 927 6 660
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 8 768 9 488 8 354 8 012 7 679 8 661 8 261 7 420 7 409 3 861
Obeskattade reserver 0 0 0 284 407 1 235 1 484 1 554 1 694 1 568
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 581 1 283 1 441 478 1 178 1 432 0 0
Kortfristiga skulder 133 440 362 415 583 1 027 1 008 1 246 1 823 1 230
Skulder och eget kapital 8 902 9 929 9 297 9 993 10 109 11 401 11 931 11 652 10 927 6 660
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 280 - - - - 577 425 140 375 195
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 0 523 345 1 363 2 245 1 611 1 633 1 664 1 498 1 372
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - 0
Sociala kostnader 29 46 74 421 766 710 642 544 505 462
Utdelning till aktieägare 159 340 950 1 000 0 1 000 0 0 0 70
Omsättning 8 14 2 926 6 831 8 317 9 794 11 874 10 609 11 657 11 409
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 6 9 9 8 7 7 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 8 14 - 1 139 923 1 085 1 484 1 510 1 665 1 588
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 316 569 361 265 318 350 365 314 317 296
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -388 -780 2 097 291 -538 312 1 244 288 562 2 676
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -42,86% - -100,00% -17,80% -14,88% -17,75% 12,27% -9,29% 4,85% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -3,46% 21,58% - 5,00% -4,39% 3,58% 11,57% 4,34% 35,33% 41,46%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -3 850,00% 15 307,14% - 7,32% -5,34% 4,18% 11,63% 4,79% 33,12% 24,84%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% - 54,78% 58,59% 60,10% 56,45% 61,13% 58,18% 63,35%
Rörelsekapital/omsättning 137,50% 13 592,86% - 43,79% 38,22% 35,95% 33,65% 33,66% 50,93% 24,75%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 98,49% 95,56% 89,86% 82,27% 78,93% 83,95% 78,41% 73,28% 78,97% 74,92%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 108,27% 532,50% 502,76% 579,76% 334,99% 264,95% 273,61% 204,49% 345,42% 212,03%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...