Visa allt om NORDSYSTEM AB
Visa allt om NORDSYSTEM AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 7 618 8 283 9 153 8 724 8 038 7 508 7 867 9 947 10 548 10 989
Övrig omsättning 8 - - 19 15 - - - 35 -
Rörelseresultat (EBIT) 644 441 249 435 414 187 -392 69 629 935
Resultat efter finansnetto 630 408 204 413 357 157 -400 40 602 917
Årets resultat 383 227 100 208 177 69 5 21 306 509
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 27 44 66 88 28 44 34 49 113 103
Omsättningstillgångar 2 956 3 156 3 288 3 737 3 159 3 053 2 676 2 748 2 572 3 694
Tillgångar 2 983 3 201 3 354 3 825 3 187 3 097 2 710 2 796 2 685 3 797
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 309 1 026 848 899 791 614 545 539 729 769
Obeskattade reserver 568 439 330 263 149 49 0 411 415 245
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 83 315 769 509 172 783 398 498 211 157
Kortfristiga skulder 1 023 1 421 1 406 2 154 2 075 1 652 1 767 1 347 1 332 2 626
Skulder och eget kapital 2 983 3 201 3 354 3 825 3 187 3 097 2 710 2 796 2 685 3 797
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 349 349 371 355 350
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 136 1 301 1 469 1 099 1 141 896 933 1 249 1 067 1 017
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 439 489 552 385 398 446 494 613 538 443
Utdelning till aktieägare 200 100 50 150 100 0 0 0 210 346
Omsättning 7 626 8 283 9 153 8 743 8 053 7 508 7 867 9 947 10 583 10 989
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 4 4 3 3 5 5 6 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 905 2 071 2 288 2 908 2 679 1 502 1 573 1 658 2 110 2 198
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 396 453 514 517 537 345 361 380 404 368
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 661 463 271 455 430 206 -377 104 669 991
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -8,03% -9,51% 4,92% 8,53% 7,06% -4,56% -20,91% -5,70% -4,01% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 21,66% 13,87% 7,45% 11,69% 13,87% 6,33% -14,10% 2,61% 23,54% 24,68%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 8,48% 5,36% 2,73% 5,12% 5,50% 2,61% -4,86% 0,73% 5,99% 8,53%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 45,73% 42,15% 40,94% 39,89% 40,67% 42,51% 31,84% 39,04% 38,69% 36,00%
Rörelsekapital/omsättning 25,37% 20,95% 20,56% 18,15% 13,49% 18,66% 11,55% 14,08% 11,76% 9,72%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 58,73% 42,75% 32,96% 28,57% 28,27% 20,99% 20,11% 29,86% 38,28% 24,90%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 107,23% 87,40% 92,89% 87,65% 67,95% 96,61% 79,74% 98,52% 109,91% 108,34%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...