Visa allt om Kontorsbiten Aktiebolag
Visa allt om Kontorsbiten Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2005-12 2004-12 2003-12
Nettoomsättning 252 282 258 0 0 400 0 1 284 3 808 580
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -62 -71 108 -5 0 400 -83 -369 2 34
Resultat efter finansnetto -4 244 108 -8 0 400 -83 -386 -7 2
Årets resultat -4 244 84 -8 0 334 -83 -386 -7 2
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2005-12 2004-12 2003-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 105 677 600 500 500 0 0 51 4 26
Omsättningstillgångar 139 513 873 27 1 600 200 620 975 793
Tillgångar 1 244 1 190 1 473 527 501 600 200 671 979 818
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 350 355 410 327 335 434 200 -184 202 209
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 353 233 767 0 0 0 0 632 365 504
Kortfristiga skulder 540 603 296 200 166 166 0 223 413 105
Skulder och eget kapital 1 244 1 190 1 473 527 501 600 200 671 979 818
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12 2011-12
2010-12
2009-12
2005-12
2004-12
2003-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 0 0 0 4
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 174 192 103 0 0 0 0 279 185 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 55 60 32 0 0 0 0 72 58 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 252 282 258 0 0 400 0 1 284 3 808 580
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 0 0 0 0 2 2 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 252 282 258 - - - - 642 1 904 580
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 229 252 136 - - - - 181 124 5
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -62 -71 108 -5 0 400 -83 -369 28 45
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -10,64% 9,30% - - -100,00% - - -66,28% 556,55% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -0,32% 20,50% 7,33% - - 66,67% - -54,84% 2,45% 5,13%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -1,59% 86,52% 41,86% - - 100,00% - -28,66% 0,63% 7,24%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% - - 100,00% - 19,16% 13,87% 36,72%
Rörelsekapital/omsättning -159,13% -31,91% 223,64% - - 108,50% - 30,92% 14,76% 118,62%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 28,14% 29,83% 27,83% 62,05% 66,87% 72,33% 100,00% -27,42% 20,63% 25,55%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 25,74% 85,07% 294,93% 13,50% 0,60% 361,45% - 213,00% 174,09% 669,52%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...