Visa allt om TimeGalactic AB
Visa allt om TimeGalactic AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 960 720 1 334
Övrig omsättning - - - - - - 1 710 19 750 - -
Rörelseresultat (EBIT) -299 -912 -1 373 -1 099 -266 -151 1 591 19 282 -14 81
Resultat efter finansnetto -2 514 -2 811 724 360 1 568 1 345 1 674 19 758 -12 71
Årets resultat -2 068 -82 390 248 884 621 876 10 676 -12 67
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 14 195 17 172 20 365 21 073 22 620 22 165 24 851 20 312 212 345
Tillgångar 14 195 17 172 20 365 21 073 22 620 22 165 24 851 20 312 212 345
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 9 696 13 764 13 847 13 457 13 209 12 325 11 704 10 848 175 187
Obeskattade reserver 2 280 2 726 6 361 6 161 6 161 5 781 5 381 4 935 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 1 175 2 926 3 222 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 218 682 158 1 455 2 075 1 133 4 544 4 529 37 158
Skulder och eget kapital 14 195 17 172 20 365 21 073 22 620 22 165 24 851 20 312 212 345
Löner & utdelning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 - - 119 167 68 63 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - - - 0
Löner till övriga anställda 0 258 205 0 0 0 0 71 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - 0
Sociala kostnader 1 103 88 49 72 32 27 25 0 0
Utdelning till aktieägare 0 2 000 0 0 0 0 0 20 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 1 710 20 710 720 1 334
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - 960 - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - 364 295 174 249 120 94 96 - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -299 -912 -1 373 -1 099 -266 -151 1 591 19 282 -14 81
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - - - - - - -100,00% 33,33% -46,03% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - - - - - - - 97,27% -5,19% 24,06%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - - - - - - - 2 058,12% -1,53% 6,22%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - - - - - - - 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning - - - - - - - 1 644,06% 24,31% 14,02%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 80,83% 92,54% 92,36% 85,41% 78,47% 74,83% 63,05% 70,90% 82,55% 54,20%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 639,99% 2 517,89% 12 889,24% 1 448,32% 1 090,12% 1 956,31% 546,90% 448,49% 572,97% 218,35%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...