Visa allt om Brinks Transporter Aktiebolag
Visa allt om Brinks Transporter Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 171 1 262 1 132 1 217 1 079 1 339 1 288 1 331 1 184 1 175
Övrig omsättning - - 2 - - - - - - 15
Rörelseresultat (EBIT) -2 -8 -11 66 46 -30 20 130 121 112
Resultat efter finansnetto -3 -9 -13 59 32 -44 13 128 107 86
Årets resultat 35 1 0 7 13 0 7 71 48 0
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 277 332 393 470 554 666 704 409 440 566
Omsättningstillgångar 789 488 384 373 258 289 383 380 295 187
Tillgångar 1 066 819 777 844 812 955 1 087 789 735 753
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 204 169 168 168 161 148 148 212 181 133
Obeskattade reserver 251 300 310 322 274 259 304 302 272 231
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 5 76 191 218 0 0 55
Kortfristiga skulder 611 351 299 349 301 356 417 275 282 334
Skulder och eget kapital 1 066 819 777 844 812 955 1 087 789 735 753
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 208 252 269 241 279
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 421 318 255 273 231 69 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 0 -
Sociala kostnader 159 126 105 112 101 113 105 113 95 100
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 71 40 0
Omsättning 1 171 1 262 1 134 1 217 1 079 1 339 1 288 1 331 1 184 1 190
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 171 1 262 1 132 1 217 1 079 1 339 1 288 1 331 1 184 1 175
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 580 445 360 395 334 392 357 382 336 378
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 60 54 70 149 158 158 190 270 258 248
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -7,21% 11,48% -6,98% 12,79% -19,42% 3,96% -3,23% 12,42% 0,77% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -0,19% -0,98% -1,29% 7,94% 5,67% -3,14% 1,84% 16,48% 16,46% 14,87%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -0,17% -0,63% -0,88% 5,51% 4,26% -2,24% 1,55% 9,77% 10,22% 9,53%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 15,20% 10,86% 7,51% 1,97% -3,99% -5,00% -2,64% 7,89% 1,10% -12,51%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 37,50% 49,21% 52,74% 48,02% 44,70% 35,49% 34,23% 54,43% 51,27% 39,75%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 129,13% 139,03% 128,43% 106,88% 85,71% 81,18% 91,85% 138,18% 104,61% 55,99%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...