Visa allt om Buchts Revisionsbyrå Aktiebolag
Visa allt om Buchts Revisionsbyrå Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 2 174 2 145 2 385 2 724 2 913 3 020 2 994 3 136 3 050 2 898
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 752 528 345 487 729 1 032 1 001 809 886 970
Resultat efter finansnetto 759 538 1 166 525 768 236 1 536 876 943 1 026
Årets resultat 589 561 1 277 425 554 144 1 244 697 557 581
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 179 4 179 4 179 3 379 3 379 3 379 4 182 2 393 2 334 2 293
Omsättningstillgångar 3 436 2 913 2 657 2 344 2 247 1 923 1 420 1 922 1 810 1 455
Tillgångar 7 615 7 092 6 836 5 723 5 626 5 302 5 601 4 315 4 144 3 749
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 7 339 6 749 6 188 4 911 4 636 4 225 4 212 3 107 2 645 2 338
Obeskattade reserver 250 250 440 690 750 743 1 003 1 003 1 117 962
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 27 92 208 121 239 334 387 205 383 448
Skulder och eget kapital 7 615 7 092 6 836 5 723 5 626 5 302 5 601 4 315 4 144 3 749
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - 1 275 174 270 256 246 260 349 328
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 50 100 0 0 0 0 0 0 416 369
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 8 10 28 55 85 81 78 142 246 213
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 150 143 130 140 234 250
Omsättning 2 174 2 145 2 385 2 724 2 913 3 020 2 994 3 136 3 050 2 898
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 174 2 145 2 385 2 724 2 913 3 020 2 994 1 568 1 525 1 449
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 78 118 333 262 386 378 376 201 524 485
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 752 528 345 487 729 1 035 1 004 812 897 981
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 1,35% -10,06% -12,44% -6,49% -3,54% 0,87% -4,53% 2,82% 5,24% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 9,99% 7,59% 17,06% 9,17% 13,67% 19,56% 27,44% 20,30% 22,76% 27,39%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 35,00% 25,08% 48,89% 19,27% 26,40% 34,34% 51,34% 27,93% 30,92% 35,44%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 156,81% 131,52% 102,68% 81,61% 68,93% 52,62% 34,50% 54,75% 46,79% 34,75%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 98,94% 97,91% 95,54% 94,70% 92,23% 90,01% 88,40% 88,74% 83,23% 80,84%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 12 725,93% 3 166,30% 1 277,40% 1 937,19% 940,17% 575,75% 366,93% 937,56% 472,58% 324,78%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...