Visa allt om Hiensch Engineering Aktiebolag
Visa allt om Hiensch Engineering Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 2 840 7 670 3 392 4 210 7 005 5 230 7 566 7 665 7 075 10 137
Övrig omsättning 82 8 - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -348 185 -237 -81 487 -199 -50 1 005 820 772
Resultat efter finansnetto -363 170 -257 -88 484 -215 22 916 823 771
Årets resultat -365 126 -106 50 343 9 49 436 435 409
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 209 209 209 240 276 314 303 330 90 51
Omsättningstillgångar 261 681 847 972 1 415 1 462 2 085 2 812 2 449 2 369
Tillgångar 470 890 1 055 1 212 1 691 1 776 2 388 3 142 2 539 2 421
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -5 360 334 440 590 547 638 988 952 967
Obeskattade reserver 0 0 0 156 318 318 568 630 408 197
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 475 530 721 617 783 911 1 183 1 525 1 179 1 257
Skulder och eget kapital 470 890 1 055 1 212 1 691 1 776 2 388 3 142 2 539 2 421
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 96 273 482 400 450
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 163 997 1 339 1 476 1 394 1 586 1 532 1 512 1 349 1 445
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 62 375 543 562 589 863 878 1 021 903 1 130
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 200 0 0 400 400 400
Omsättning 2 922 7 678 3 392 4 210 7 005 5 230 7 566 7 665 7 075 10 137
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 420 1 534 678 842 1 401 1 046 1 513 1 533 1 415 2 027
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 113 281 387 419 421 521 556 603 551 670
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -348 185 -205 -46 525 -145 -6 1 062 836 798
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -62,97% 126,12% -19,43% -39,90% 33,94% -30,87% -1,29% 8,34% -30,21% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -73,83% 20,79% -22,46% -6,52% 28,92% -11,20% 1,09% 32,21% 32,53% 31,97%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -12,22% 2,41% -6,99% -1,88% 6,98% -3,80% 0,34% 13,20% 11,67% 7,64%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 17,75% 35,42% 81,40% 75,37% 56,35% 71,38% 55,05% 71,14% 64,04% 49,79%
Rörelsekapital/omsättning -7,54% 1,97% 3,71% 8,43% 9,02% 10,54% 11,92% 16,79% 17,95% 10,97%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. -1,06% 40,45% 31,66% 45,79% 48,75% 44,00% 44,25% 45,88% 49,06% 45,80%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 54,95% 128,49% 117,48% 157,54% 180,72% 160,48% 176,25% 184,39% 207,72% 188,46%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...