Visa allt om MVV Industry Lab AB
Visa allt om MVV Industry Lab AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 6 251 9 554 14 669 18 280 16 125 12 436 10 270 10 990 9 803 8 748
Övrig omsättning 214 190 34 65 49 109 - 26 - -
Rörelseresultat (EBIT) -1 741 -2 786 -899 181 307 -367 125 870 559 575
Resultat efter finansnetto -1 899 -2 851 -904 148 271 -383 121 863 553 573
Årets resultat -1 899 -2 851 -201 87 206 -276 98 438 330 349
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 417 594 656 722 862 1 042 519 600 634 345
Omsättningstillgångar 1 936 3 868 6 406 4 459 6 905 5 037 4 234 3 742 3 318 2 708
Tillgångar 3 353 4 462 7 062 5 181 7 767 6 079 4 753 4 342 3 952 3 054
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -977 -933 1 918 1 964 1 876 1 670 1 738 1 639 1 202 872
Obeskattade reserver 0 0 0 659 644 674 706 748 520 435
Avsättningar (tkr) 132 132 177 163 121 103 60 13 0 0
Långfristiga skulder 1 875 2 598 34 134 235 336 51 137 273 0
Kortfristiga skulder 2 323 2 665 4 933 2 261 4 891 3 296 2 199 1 804 1 958 1 747
Skulder och eget kapital 3 353 4 462 7 062 5 181 7 767 6 079 4 753 4 342 3 952 3 054
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 - 916 409 400 384 365
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - - - -
Löner till övriga anställda 3 638 4 974 4 520 4 541 4 912 2 972 3 255 3 501 3 114 2 515
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 1 469 1 883 1 658 1 603 1 966 1 543 1 459 1 504 1 380 1 074
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 6 465 9 744 14 703 18 345 16 174 12 545 10 270 11 016 9 803 8 748
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 13 13 13 13 14 11 10 12 12 10
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 481 735 1 128 1 406 1 152 1 131 1 027 916 817 875
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 395 536 490 480 504 507 517 447 406 400
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -1 594 -2 674 -743 395 607 -97 374 1 094 754 695
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -34,57% -34,87% -19,75% 13,36% 29,66% 21,09% -6,55% 12,11% 12,06% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -51,92% -62,35% -12,50% 3,74% 4,03% -6,00% 2,74% 20,45% 14,73% 18,89%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -27,85% -29,12% -6,02% 1,06% 1,94% -2,94% 1,27% 8,08% 5,94% 6,60%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 91,12% 56,80% 70,18% 62,49% 64,36% 65,80% 75,86% 78,49% 78,32% 74,57%
Rörelsekapital/omsättning -6,19% 12,59% 10,04% 12,02% 12,49% 14,00% 19,81% 17,63% 13,87% 10,99%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. -29,14% -20,91% 27,16% 47,28% 30,26% 35,64% 47,51% 50,15% 39,89% 38,81%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 23,76% 48,29% 103,22% 99,43% 114,66% 102,12% 164,48% 180,54% 146,99% 124,04%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...