Visa allt om Brickfield Aktiebolag
Visa allt om Brickfield Aktiebolag

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2006-12 2005-12 2004-12 2003-12 2002-12 2001-12 2000-12
Nettoomsättning 110 640 32 263 49 819 40 482 24 585 20 025 21 042 20 033
Övrig omsättning 627 12 544 531 958 2 685 236 205 1 018
Rörelseresultat (EBIT) 16 407 9 999 985 3 832 -279 -2 057 -324 966
Resultat efter finansnetto 16 467 9 551 360 3 118 -1 059 -2 706 -950 509
Årets resultat 12 799 9 711 189 2 765 -1 058 -2 302 -777 338
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2006-12 2005-12 2004-12 2003-12 2002-12 2001-12 2000-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 47 388 12 471 10 261 10 690 10 853 10 203 11 434 11 178
Omsättningstillgångar 43 179 13 697 14 548 15 622 9 323 7 565 6 342 6 999
Tillgångar 90 567 26 168 24 810 26 312 20 176 17 768 17 777 18 177
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 44 490 12 509 3 298 3 108 343 151 2 453 3 379
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 3 209 139 449 311 15 18 402 575
Långfristiga skulder 11 744 8 377 11 784 11 614 13 896 11 767 11 093 9 721
Kortfristiga skulder 31 123 5 144 9 279 11 278 5 922 5 832 3 829 4 502
Skulder och eget kapital 90 567 26 168 24 810 26 312 20 176 17 768 17 777 18 177
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2006-12
2005-12
2004-12
2003-12
2002-12
2001-12
2000-12
Löner till styrelse & VD 1 165 2 049 2 630 1 487 1 448 1 601 817 1 017
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - 80 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 12 953 6 309 8 326 6 574 5 725 4 453 4 534 4 422
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - 0 0 0 0
Sociala kostnader 5 097 3 653 4 429 3 444 3 156 3 071 3 007 2 961
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 111 267 44 807 50 350 41 440 27 270 20 261 21 247 21 051
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 42 21 32 25 22 20 19 17
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 634 1 536 1 557 1 619 1 118 1 001 1 107 1 178
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 463 514 476 487 493 449 434 460
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 18 461 11 178 2 369 4 311 829 -348 1 102 2 333
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - -35,24% 23,06% 64,66% 22,77% -4,83% 5,04% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 18,50% 38,59% 3,98% 14,58% -1,37% -11,55% -1,78% 5,32%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 15,14% 31,30% 1,98% 9,47% -1,12% -10,25% -1,51% 4,83%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 48,65% 52,74% 56,39% 58,39% 58,73% 67,65% 68,92% 74,35%
Rörelsekapital/omsättning 10,90% 26,51% 10,58% 10,73% 13,83% 8,65% 11,94% 12,46%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 49,12% 47,80% 13,29% 11,81% 1,70% 0,85% 13,80% 18,59%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 88,40% 218,58% 94,18% 90,02% 99,93% 74,66% 118,73% 104,42%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2013-04 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 703 695 432 915 648 577 501 504 493 625
Övrig omsättning - 39 6 115 52 76 88 104 1 008 1 344
Rörelseresultat (EBIT) 300 206 96 445 253 176 116 122 -651 -2 293
Resultat efter finansnetto 268 147 52 334 136 107 -200 80 -748 12 756
Årets resultat 180 81 45 188 156 125 -175 3 -748 12 756
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2013-04 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 9 272 9 418 9 668 9 835 10 116 10 367 6 603 5 108 5 274 4 656
Omsättningstillgångar 329 764 1 551 2 098 1 845 1 826 4 061 5 103 5 227 12 026
Tillgångar 9 601 10 182 11 219 11 932 11 961 12 192 10 664 10 210 10 501 16 682
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 298 6 619 7 538 8 193 8 305 8 449 6 830 6 266 6 153 12 205
Obeskattade reserver 207 170 137 151 76 96 114 140 62 62
Avsättningar (tkr) 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 3 031 3 111 3 191 3 251 3 351 3 431 3 511 3 591 3 671 3 751
Kortfristiga skulder 1 053 283 353 338 229 216 209 214 615 663
Skulder och eget kapital 9 601 10 182 11 219 11 932 11 961 12 192 10 664 10 210 10 501 16 682
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2013-04
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 11 - - - 11 11 13 74 954 1 250
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - 0 0
Löner till övriga anställda - 11 3 17 0 0 0 5 12 1 045
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - 0 0
Sociala kostnader 3 3 1 5 3 3 4 14 394 764
Utdelning till aktieägare 1 500 1 500 1 000 700 300 300 0 0 0 5 400
Omsättning 703 734 438 1 030 700 653 589 608 1 501 1 969
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - - 0 0 0 0 0 0 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - 247 313
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - 680 1 624
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 446 456 263 783 504 431 371 377 -396 -2 039
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 1,15% 60,88% - - 12,31% 15,17% -0,60% 2,23% -21,12% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 3,12% 2,05% 0,94% 3,88% 2,12% 1,45% -1,18% 3,01% -5,30% 77,65%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 42,67% 30,07% 24,31% 50,60% 39,20% 30,68% -25,15% 60,91% -112,98% 2 072,48%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -102,99% 69,21% 277,31% 192,35% 249,38% 279,03% 768,86% 970,04% 935,50% 1 818,08%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 56,86% 66,31% 68,14% 69,60% 69,90% 69,88% 64,84% 62,36% 59,02% 73,43%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 31,24% 269,96% 439,38% 620,71% 805,68% 845,37% 1 943,06% 2 384,58% 849,92% 1 813,88%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2013 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Bokslutet 2013 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...