Visa allt om Moduline Inrednings Aktiebolag
Visa allt om Moduline Inrednings Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 19 004 17 720 16 010 18 475 19 519 19 076 18 587 15 362 15 984 17 067
Övrig omsättning 269 215 191 24 25 89 181 125 - 63
Rörelseresultat (EBIT) 441 791 636 718 262 796 1 368 -1 047 -268 1 297
Resultat efter finansnetto 367 561 555 663 144 758 1 247 -1 130 -290 1 259
Årets resultat 422 392 432 349 92 560 1 137 -860 2 627
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 458 432 519 293 302 380 387 190 208 226
Omsättningstillgångar 7 124 6 803 6 305 6 446 5 965 5 969 5 822 5 475 7 653 5 399
Tillgångar 7 582 7 236 6 824 6 739 6 268 6 349 6 209 5 664 7 861 5 625
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 537 3 115 2 723 2 291 1 942 2 105 1 745 608 1 559 1 646
Obeskattade reserver 0 176 176 176 0 0 0 0 270 569
Avsättningar (tkr) 295 295 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 464 716 737 616 878 0 306 639 0 212
Kortfristiga skulder 3 286 2 933 3 188 3 656 3 447 4 244 4 159 4 418 6 032 3 198
Skulder och eget kapital 7 582 7 236 6 824 6 739 6 268 6 349 6 209 5 664 7 861 5 625
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 514 231 353 668 506
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 0
Löner till övriga anställda 3 889 2 905 2 933 3 225 3 794 2 832 2 605 2 363 1 861 1 218
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 0
Sociala kostnader 1 471 1 320 1 228 1 491 1 653 1 313 834 1 232 1 161 742
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 255 200 0 91 89
Omsättning 19 273 17 935 16 201 18 499 19 544 19 165 18 768 15 487 15 984 17 130
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 13 11 10 10 11 10 8 8 8 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 462 1 611 1 601 1 848 1 774 1 908 2 323 1 920 1 998 2 845
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 431 404 435 502 516 485 484 515 492 434
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 461 802 656 737 286 825 1 419 -1 006 -226 1 337
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 7,25% 10,68% -13,34% -5,35% 2,32% 2,63% 20,99% -3,89% -6,35% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 5,96% 8,78% 9,44% 11,14% 4,24% 13,17% 22,18% -18,43% -3,29% 23,09%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,38% 3,58% 4,02% 4,06% 1,36% 4,38% 7,41% -6,80% -1,62% 7,61%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 53,00% 51,82% 54,29% 52,96% 53,67% 50,87% 47,78% 43,48% 39,75% 37,32%
Rörelsekapital/omsättning 20,20% 21,84% 19,47% 15,10% 12,90% 9,04% 8,95% 6,88% 10,14% 12,90%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 46,65% 44,95% 41,92% 35,92% 30,98% 33,15% 28,10% 10,73% 22,31% 36,55%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 53,10% 49,44% 57,12% 52,02% 55,76% 51,20% 52,56% 45,79% 73,79% 96,15%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...