Visa allt om Orangino Aktiebolag
Visa allt om Orangino Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 488 823 795 1 079 902 640 540 643 834 527
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -68 189 59 166 -226 114 101 315 60 43
Resultat efter finansnetto -69 189 60 172 -214 121 137 324 11 8
Årets resultat -19 108 38 158 -156 52 128 226 11 8
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 10 15
Omsättningstillgångar 812 1 163 1 715 1 526 1 357 1 320 2 175 1 822 1 465 952
Tillgångar 812 1 163 1 715 1 526 1 357 1 320 2 175 1 822 1 475 967
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 376 495 487 449 292 452 399 371 145 133
Obeskattade reserver 49 98 50 40 32 89 58 82 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 27 58 279 228 523 299 1 299 1 175 1 167 578
Kortfristiga skulder 359 510 899 809 510 480 419 194 163 254
Skulder och eget kapital 812 1 163 1 715 1 526 1 357 1 320 2 175 1 822 1 475 967
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD - 0 240 286 406 145 21 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 145 - - - - - -
Löner till övriga anställda 250 159 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 91 116 162 215 296 46 7 0 0 0
Utdelning till aktieägare 100 100 100 0 0 4 0 0 0 0
Omsättning 488 823 795 1 079 902 640 540 643 834 527
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 488 823 795 1 079 902 640 540 643 834 527
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 397 379 411 447 729 211 19 1 - 2
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -68 189 59 166 -226 114 101 319 64 47
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -40,70% 3,52% -26,32% 19,62% 40,94% 18,52% -16,02% -22,90% 58,25% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -8,37% 16,42% 3,62% 11,47% -15,70% 9,17% 6,30% 17,78% 4,07% 4,45%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -13,93% 23,21% 7,80% 16,22% -23,61% 18,91% 25,37% 50,39% 7,19% 8,16%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 88,11% 84,69% 73,21% 68,67% 74,83% 74,22% 64,07% 66,72% 51,44% 67,55%
Rörelsekapital/omsättning 92,83% 79,34% 102,64% 66,45% 93,90% 131,25% 325,19% 253,19% 156,12% 132,45%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 51,01% 49,13% 30,67% 31,36% 23,26% 39,21% 20,26% 23,60% 9,83% 13,75%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 189,14% 198,24% 172,30% 157,97% 190,59% 206,04% 416,23% 646,39% 449,69% 252,36%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2011 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...