Visa allt om Clewab Claes & Ewa Lindström Aktiebolag
Visa allt om Clewab Claes & Ewa Lindström Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 013 0 104 561 383 0 274 231 700 120
Övrig omsättning 247 199 82 - - 417 - 408 421 462
Rörelseresultat (EBIT) -52 -390 -106 -705 119 132 -37 150 582 55
Resultat efter finansnetto 5 842 357 -387 -2 627 -88 2 -126 -25 -164 -744
Årets resultat 5 842 357 -387 -2 627 -88 2 -35 -34 -330 -717
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 6 742 6 987 7 108 4 122 4 243 5 054 5 921 5 809 5 944
Omsättningstillgångar 7 187 1 265 266 364 1 619 1 605 876 523 837 861
Tillgångar 7 187 8 007 7 253 7 473 5 741 5 848 5 929 6 444 6 647 6 806
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 150 2 292 1 935 2 322 1 841 1 929 1 927 1 962 1 996 2 326
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 91 100 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 559 5 570 5 147 4 987 3 855 3 854 3 853 4 281 3 785 3 701
Kortfristiga skulder 478 145 172 164 45 65 149 110 765 778
Skulder och eget kapital 7 187 8 007 7 253 7 473 5 741 5 848 5 929 6 444 6 647 6 806
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 - - 0 0 0 160 192 192
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 229 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 75 0 3 4 4 4 4 56 57 57
Utdelning till aktieägare 1 316 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 260 199 186 561 383 417 274 639 1 121 582
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 0 - 0 0 - 0 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 013 - - - - - - 231 700 120
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 323 - - - - - - 228 271 244
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -52 -144 15 -584 240 293 132 333 765 238
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - -100,00% -81,46% 46,48% - -100,00% 18,61% -67,00% 483,33% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 84,43% - -1,46% -31,50% 2,47% - 10,31% 2,86% 0,39% -8,45%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 599,01% - -101,92% -419,61% 37,08% - 222,99% 79,65% 3,71% -479,17%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 37,61% - 100,00% 35,29% 98,17% - 92,34% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 662,29% - 90,38% 35,65% 410,97% - 265,33% 178,79% 10,29% 69,17%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 71,66% 28,62% 26,68% 31,07% 32,07% 32,99% 32,50% 31,46% 31,11% 34,18%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 1 496,23% 872,41% 154,65% 221,95% 3 597,78% 2 469,23% 587,92% 475,45% 109,41% 110,67%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...