Visa allt om CCTV-systems Johan Eklund AB
Visa allt om CCTV-systems Johan Eklund AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 17 115 13 890 13 350 12 142 8 190 7 743 6 596 305 0 0
Övrig omsättning 77 521 84 50 34 21 42 3 - -
Rörelseresultat (EBIT) 718 295 401 573 244 900 124 46 -3 -8
Resultat efter finansnetto 680 283 393 553 220 857 91 47 8 3
Årets resultat 373 128 205 281 100 619 61 24 0 3
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 39 56 74 37 43 3 3 0 0 0
Omsättningstillgångar 4 415 5 946 3 988 4 256 2 595 3 486 2 122 705 192 196
Tillgångar 4 454 6 002 4 062 4 293 2 638 3 489 2 125 705 192 196
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 912 1 339 1 211 1 206 925 825 206 145 181 181
Obeskattade reserver 617 434 345 231 80 12 12 12 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 400 187 0 15 100 500 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 524 4 042 2 505 2 841 1 533 2 152 1 907 548 11 15
Skulder och eget kapital 4 454 6 002 4 062 4 293 2 638 3 489 2 125 705 192 196
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12 2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 400 391 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 248 1 708 1 769 1 704 1 267 720 471 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 520 672 626 621 494 595 280 0 0 0
Utdelning till aktieägare 400 800 0 200 0 0 0 0 0 0
Omsättning 17 192 14 411 13 434 12 192 8 224 7 764 6 638 308 0 0
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 4 3 4 3 4 2 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 5 705 3 473 4 450 3 036 2 730 1 936 3 298 - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 606 639 851 621 637 473 632 - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 736 313 419 579 250 903 124 46 -3 -8
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 23,22% 4,04% 9,95% 48,25% 5,77% 17,39% 2 062,62% - - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 16,12% 5,06% 9,90% 13,35% 9,29% 25,85% 5,88% 6,67% - -
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,20% 2,19% 3,01% 4,72% 2,99% 11,65% 1,90% 15,41% - -
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 29,14% 33,10% 37,97% 36,72% 40,83% 44,72% 30,59% 42,30% - -
Rörelsekapital/omsättning 11,05% 13,71% 11,11% 11,65% 12,97% 17,23% 3,26% 51,48% - -
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 31,28% 27,95% 36,44% 32,06% 37,30% 23,90% 10,11% 21,79% 94,27% 92,35%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 127,77% 118,18% 104,71% 126,43% 118,66% 146,24% 103,78% 128,65% 1 745,45% 1 306,67%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...