Visa allt om Gårda Stenhuggeri Aktiebolag
Visa allt om Gårda Stenhuggeri Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 200 324 492 534 471 456 436 388 417 476
Övrig omsättning - - - - - - 20 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 22 7 12 12 -12 5 42 3 -45 3
Resultat efter finansnetto 22 7 12 13 -11 5 43 5 -48 7
Årets resultat 17 0 5 5 2 11 10 1 -48 3
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 23 46 69 107 135 27 129 166
Omsättningstillgångar 158 146 180 172 129 76 268 129 140 185
Tillgångar 158 146 203 219 198 184 403 157 269 351
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 138 121 121 119 114 111 138 128 127 175
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 19 35 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 21 25 82 99 84 53 231 28 142 176
Skulder och eget kapital 158 146 203 219 198 184 403 157 269 351
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - 145 110 50 50 0 50 65
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 60 20 - - - - -
Löner till övriga anställda 0 20 110 0 0 60 60 60 21 60
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader 0 7 11 17 18 24 33 26 23 49
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 200 324 492 534 471 456 456 388 417 476
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 200 162 246 267 236 228 218 194 209 238
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 8 34 77 96 78 77 81 51 63 95
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 22 30 35 35 26 33 47 36 -11 40
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -38,27% -34,15% -7,87% 13,38% 3,29% 4,59% 12,37% -6,95% -12,39% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 13,92% 4,79% 6,40% 5,94% -5,56% 2,72% 10,67% 3,18% -16,73% 1,99%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 11,00% 2,16% 2,64% 2,43% -2,34% 1,10% 9,86% 1,29% -10,79% 1,47%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 87,00% 82,72% 90,04% 91,39% 88,54% 88,60% 91,97% 86,08% 86,09% 85,92%
Rörelsekapital/omsättning 68,50% 37,35% 19,92% 13,67% 9,55% 5,04% 8,49% 26,03% -0,48% 1,89%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 87,34% 82,88% 59,61% 54,34% 57,58% 67,94% 40,64% 81,53% 47,21% 49,86%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 752,38% 584,00% 219,51% 173,74% 153,57% 143,40% 116,02% 460,71% 98,59% 105,11%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...