Visa allt om Milutech AB
Visa allt om Milutech AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 543 376 0 0 0 0 0 817 945 965
Övrig omsättning - 5 2 3 - - 161 278 205 199
Rörelseresultat (EBIT) 215 168 -17 0 -3 -24 47 -452 -264 -32
Resultat efter finansnetto 157 104 -23 -28 -3 -24 43 -25 -269 -46
Årets resultat 122 1 049 240 -28 -3 -24 43 -25 31 14
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 398 3 316 2 519 266 0 0 0 0 23 28
Omsättningstillgångar 284 439 52 68 116 114 137 352 512 437
Tillgångar 3 681 3 755 2 571 334 116 114 137 352 535 465
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 479 1 357 308 69 97 100 124 81 106 75
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 903 1 984 2 127 200 0 0 0 0 0 203
Kortfristiga skulder 299 414 136 66 19 14 13 271 430 187
Skulder och eget kapital 3 681 3 755 2 571 334 116 114 137 352 535 465
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12 2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - 0 - 0
Löner till övriga anställda - - - 0 0 0 49 441 293 340
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - 0 - 0
Sociala kostnader 0 - - 0 0 0 0 140 88 135
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 543 381 2 3 0 0 161 1 095 1 150 1 164
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - - - - - 0 1 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - 272 315 322
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - 64 195 130 156
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 277 202 -12 0 -3 -24 47 -445 -257 -22
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 44,41% - - - - - -100,00% -13,54% -2,07% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 5,84% 4,47% - - - - - -4,26% -49,35% -6,88%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 39,59% 44,68% - - - - - -1,84% -27,94% -3,32%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 74,40% 100,00% - - - - - 31,95% 38,31% 61,97%
Rörelsekapital/omsättning -2,76% 6,65% - - - - - 9,91% 8,68% 25,91%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 40,18% 36,14% 11,98% 20,66% 83,62% 87,72% 90,51% 23,01% 19,81% 16,13%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 69,90% 106,04% 38,24% 103,03% 610,53% 814,29% 1 053,85% 129,89% 52,33% 102,14%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...