Visa allt om Snörike förvaltning AB
Visa allt om Snörike förvaltning AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -872 -915 -1 014 -634 -26 -488 -513 -413 -1 348 -1 068
Resultat efter finansnetto 1 508 6 033 -1 193 -896 4 638 2 156 1 365 2 275 757 -870
Årets resultat 2 401 7 337 29 188 5 009 3 010 2 211 3 105 2 259 1 301
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000
Omsättningstillgångar 4 536 5 695 1 146 3 030 5 564 2 584 1 782 7 085 3 706 3 198
Tillgångar 12 536 13 695 9 146 11 030 13 564 10 584 9 782 15 085 11 706 11 198
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 11 918 13 016 5 679 5 651 7 962 4 353 3 543 3 243 2 398 1 479
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 2 966 4 966 5 589 5 926 5 926 5 926 5 926 7 856
Kortfristiga skulder 617 677 501 413 13 305 313 5 915 3 381 1 850
Skulder och eget kapital 12 536 13 695 9 146 11 030 13 564 10 584 9 782 15 085 11 706 11 198
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Löner till styrelse & VD - 688 - 0 0 360 364 310 1 012 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 655 - 764 476 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 206 216 240 149 0 113 121 93 328 0
Utdelning till aktieägare 4 460 3 500 0 0 2 500 1 400 2 200 1 912 2 260 1 340
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 3 3 0 3 3 3 3 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 287 302 335 208 - 158 162 135 447 -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -872 -915 -1 014 -634 -26 -488 -513 -413 -1 348 -1 068
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - - - - - - - - - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - - - - - - - - - -
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - - - - - - - - - -
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - - - - - - - - - -
Rörelsekapital/omsättning - - - - - - - - - -
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 95,07% 95,04% 62,09% 51,23% 58,70% 41,13% 36,22% 21,50% 20,49% 13,28%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 735,17% 841,21% 228,74% 733,66% 42 800,00% 847,21% 569,33% 119,78% 109,61% 172,86%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...