Visa allt om Färghallen i Östhammar Aktiebolag
Visa allt om Färghallen i Östhammar Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 11 596 10 421 9 638 8 718 9 496 9 242 9 469 9 085 8 803 8 503
Övrig omsättning 5 9 13 38 4 - 38 - - 38
Rörelseresultat (EBIT) 1 590 1 185 748 433 786 573 770 468 600 536
Resultat efter finansnetto 1 588 1 262 757 470 808 577 768 472 583 504
Årets resultat 920 739 1 346 254 520 308 411 275 306 382
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 149 158 39 54 44 70 101 211 305 298
Omsättningstillgångar 4 054 2 917 2 862 3 507 3 659 3 071 3 141 2 652 2 453 2 133
Tillgångar 4 203 3 074 2 901 3 562 3 703 3 140 3 242 2 863 2 758 2 431
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 006 1 585 1 846 1 752 1 798 1 403 1 595 1 384 1 259 1 052
Obeskattade reserver 710 310 0 978 858 766 616 418 334 184
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 20 55 204
Kortfristiga skulder 1 487 1 179 1 055 831 1 046 971 1 031 1 040 1 109 990
Skulder och eget kapital 4 203 3 074 2 901 3 562 3 703 3 140 3 242 2 863 2 758 2 431
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 383 366 381 212 374 345 330 295
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 426 1 328 892 887 914 977 797 775 724 627
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - -
Sociala kostnader 562 521 460 460 416 417 439 410 385 320
Utdelning till aktieägare 500 500 1 000 175 300 125 500 200 150 100
Omsättning 11 601 10 430 9 651 8 756 9 500 9 242 9 507 9 085 8 803 8 541
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 319 2 605 2 410 2 180 2 374 2 311 2 367 2 271 2 201 2 126
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 348 429 412 422 409 382 389 388 351 293
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 599 1 200 763 452 825 638 871 581 719 640
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 11,28% 8,12% 10,55% -8,19% 2,75% -2,40% 4,23% 3,20% 3,53% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 37,83% 41,35% 26,13% 13,22% 21,85% 18,38% 23,81% 16,80% 21,94% 22,05%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 13,71% 12,20% 7,86% 5,40% 8,52% 6,24% 8,15% 5,29% 6,87% 6,30%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 39,61% 39,81% 37,14% 39,07% 37,89% 36,51% 36,79% 36,85% 36,74% 34,21%
Rörelsekapital/omsättning 22,14% 16,68% 18,75% 30,70% 27,52% 22,72% 22,28% 17,74% 15,27% 13,44%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 60,90% 59,43% 63,63% 69,42% 65,63% 62,66% 63,20% 58,85% 54,37% 48,72%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 135,31% 96,10% 132,04% 207,22% 187,19% 136,77% 140,25% 94,42% 86,38% 57,17%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...