Visa allt om MC-Proffsen H.L.W. Aktiebolag
Visa allt om MC-Proffsen H.L.W. Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 6 033 4 935 4 075 4 374 3 703 3 665 4 618 4 810 4 569 4 489
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 312 315 -19 63 42 -131 23 84 -171 -83
Resultat efter finansnetto 310 313 -21 61 40 -132 24 92 -167 -83
Årets resultat 181 249 -21 61 40 -132 34 49 29 47
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 110 110 110 110 110 110 111 124 141 163
Omsättningstillgångar 2 201 2 332 2 239 2 156 2 154 2 119 2 335 2 181 2 106 2 250
Tillgångar 2 311 2 442 2 349 2 266 2 264 2 229 2 446 2 304 2 247 2 414
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 649 1 968 1 719 1 741 1 679 1 640 1 786 1 702 1 653 1 624
Obeskattade reserver 78 0 0 0 0 0 0 23 0 210
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Kortfristiga skulder 484 374 530 425 484 490 561 479 494 480
Skulder och eget kapital 2 311 2 442 2 349 2 266 2 264 2 229 2 446 2 304 2 247 2 414
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 678 751 1 030 1 058 715 709
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 1 065 1 017 720 829 65 24 0 0 355 342
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 532 522 530 445 402 402 493 526 521 499
Utdelning till aktieägare 0 500 0 0 0 0 14 0 0 0
Omsättning 6 033 4 935 4 075 4 374 3 703 3 665 4 618 4 810 4 569 4 489
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 011 1 645 2 038 2 187 1 852 1 833 1 539 1 603 1 523 1 496
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 541 522 632 643 597 592 512 533 533 522
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 312 315 -19 63 42 -130 35 101 -149 -55
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 22,25% 21,10% -6,84% 18,12% 1,04% -20,64% -3,99% 5,27% 1,78% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 13,54% 12,94% -0,77% 2,82% 1,90% -5,83% 1,10% 4,12% -7,34% -3,31%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 5,19% 6,40% -0,44% 1,46% 1,16% -3,55% 0,58% 1,98% -3,61% -1,78%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 42,45% 52,30% 46,50% 47,60% 50,74% 49,50% 49,35% 48,96% 46,27% 47,78%
Rörelsekapital/omsättning 28,46% 39,68% 41,94% 39,57% 45,10% 44,45% 38,41% 35,38% 35,28% 39,43%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 73,99% 80,59% 73,18% 76,83% 74,16% 73,58% 73,02% 74,59% 73,56% 73,54%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 341,12% 318,72% 184,15% 208,24% 138,02% 142,65% 168,27% 174,53% 141,09% 136,46%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...