Visa allt om Malm & Modin Mekanisk Verkstad Aktiebolag
Visa allt om Malm & Modin Mekanisk Verkstad Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 486 926 873 1 221 1 005 1 715 2 355 1 106 2 223 1 868
Övrig omsättning 310 - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 308 65 -34 133 -30 21 150 -96 252 46
Resultat efter finansnetto 308 62 -37 134 -32 29 154 -97 252 44
Årets resultat 181 50 -9 83 -21 21 113 -5 135 31
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 486 304 360 395 278 383 561 522 753 738
Tillgångar 486 304 360 395 278 383 561 522 753 738
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 304 223 172 282 198 219 298 186 390 335
Obeskattade reserver 76 0 0 28 0 11 11 11 103 40
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 107 82 188 85 79 153 251 326 259 363
Skulder och eget kapital 486 304 360 395 278 383 561 522 753 738
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 301 256 274 305 279
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 125 125 150 200 250 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 16 17 20 26 31 110 96 106 107 88
Utdelning till aktieägare 180 100 0 100 0 0 100 0 200 80
Omsättning 796 926 873 1 221 1 005 1 715 2 355 1 106 2 223 1 868
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 486 926 873 1 221 1 005 1 715 2 355 1 106 2 223 1 868
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 141 144 164 257 249 422 356 385 419 374
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 308 65 -34 133 -30 21 150 -96 252 112
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -47,52% 6,07% -28,50% 21,49% -41,40% -27,18% 112,93% -50,25% 19,00% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 63,58% 21,38% -9,44% 34,43% -10,07% 8,09% 27,81% -17,82% 34,00% 6,50%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 63,58% 7,02% -3,89% 11,14% -2,79% 1,81% 6,62% -8,41% 11,52% 2,57%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 47,53% 42,66% 35,74% 47,42% 39,60% 37,78% 28,92% 41,77% 39,59% 36,30%
Rörelsekapital/omsättning 77,98% 23,97% 19,70% 25,39% 19,80% 13,41% 13,16% 17,72% 22,22% 20,07%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 74,75% 73,36% 47,78% 76,62% 71,22% 59,30% 54,56% 37,15% 61,64% 49,30%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 454,21% 370,73% 183,51% 350,59% 324,05% 234,64% 192,03% 152,45% 277,22% 157,85%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...