Visa allt om Metallfabriken Ljunghäll Aktiebolag
Visa allt om Metallfabriken Ljunghäll Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 064 383 949 230 878 727 818 146 965 909 769 142 430 525 803 185 1 055 422 1 142 432
Övrig omsättning 32 - 2 949 - 38 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 102 897 64 514 44 012 -2 644 48 724 12 634 -91 672 -37 598 -3 109 58 988
Resultat efter finansnetto 100 648 56 166 34 090 -14 721 37 681 5 299 -98 788 -48 736 -10 354 57 389
Årets resultat 313 -177 29 817 -14 555 28 012 3 785 -73 101 60 418 42 197 42 229
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 231 346 243 463 218 329 229 094 212 638 198 901 235 142 285 994 328 951 288 794
Omsättningstillgångar 330 310 300 172 277 556 238 965 287 131 307 865 174 141 176 238 318 105 475 019
Tillgångar 561 656 543 635 495 885 468 059 499 769 506 766 409 283 462 232 647 055 763 813
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 154 914 154 601 154 778 140 639 155 194 154 745 155 677 157 289 156 774 159 032
Obeskattade reserver 838 1 034 1 242 1 449 1 656 1 863 2 070 2 278 133 933 203 796
Avsättningar (tkr) 16 413 16 989 17 155 17 372 17 543 16 359 16 133 19 011 17 400 15 875
Långfristiga skulder 0 0 54 918 53 770 52 175 52 175 52 175 50 000 0 0
Kortfristiga skulder 389 491 371 011 267 792 254 829 273 201 281 624 183 228 233 654 338 948 385 110
Skulder och eget kapital 561 656 543 635 495 885 468 059 499 769 506 766 409 283 462 232 647 055 763 813
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 400 500 360 953
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - 0 0 - -
Löner till övriga anställda 156 133 154 280 151 577 155 418 156 028 133 601 122 427 179 270 211 686 206 541
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader 62 196 55 503 57 539 56 192 58 739 50 331 48 726 68 267 80 904 74 463
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 064 415 949 230 881 676 818 146 965 947 769 142 430 525 803 185 1 055 422 1 142 432
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 425 435 441 465 483 431 424 619 720 730
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 504 2 182 1 993 1 759 2 000 1 785 1 015 1 298 1 466 1 565
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 521 489 479 460 449 432 407 404 410 389
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 157 195 113 425 92 339 45 999 93 208 61 743 -39 276 18 876 47 789 111 110
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 12,13% 8,02% 7,40% -15,30% 25,58% 78,65% -46,40% -23,90% -7,62% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 18,32% 11,87% 8,88% -0,56% 9,75% 2,49% -22,40% -8,11% -0,41% 7,77%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 9,67% 6,80% 5,01% -0,32% 5,05% 1,64% -21,29% -4,67% -0,25% 5,20%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 49,73% 51,18% 49,35% 47,90% 45,78% 44,29% 49,10% 47,95% 41,34% 40,56%
Rörelsekapital/omsättning -5,56% -7,46% 1,11% -1,94% 1,44% 3,41% -2,11% -7,15% -1,97% 7,87%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 27,70% 28,59% 31,41% 30,28% 31,30% 30,81% 38,41% 34,38% 39,13% 40,03%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 61,92% 58,91% 77,09% 67,99% 69,96% 80,59% 65,80% 46,92% 68,50% 99,80%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...