Visa allt om Norre Park Hotel Aktiebolag
Visa allt om Norre Park Hotel Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 13 643 13 347 12 746 12 568 13 064 12 500 12 425 11 771 11 953 10 559
Övrig omsättning - 23 563 750 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 588 613 -92 -424 228 242 591 1 102 1 215 783
Resultat efter finansnetto 570 596 -111 -459 222 237 590 1 144 1 216 782
Årets resultat -7 -4 -23 -22 113 350 8 885 694 431
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 531 218 595 1 211 1 483 2 141 1 561 836 550 596
Omsättningstillgångar 3 195 3 464 3 020 2 291 1 452 506 1 177 2 213 3 201 2 470
Tillgångar 3 725 3 682 3 615 3 502 2 935 2 648 2 738 3 049 3 751 3 066
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 702 710 714 737 759 646 297 1 288 1 603 1 109
Obeskattade reserver 0 0 0 0 387 332 578 604 701 459
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 3 023 2 973 2 901 2 765 1 789 1 670 1 864 1 156 1 446 1 497
Skulder och eget kapital 3 725 3 682 3 615 3 502 2 935 2 648 2 738 3 049 3 751 3 066
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 - 0 446 425 478 429 98
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 3 959 3 984 3 823 3 864 3 813 3 160 3 165 2 651 2 650 2 630
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 305 1 283 1 244 1 341 1 123 1 193 1 140 1 050 901 878
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 1 000 1 200 200
Omsättning 13 643 13 370 13 309 13 318 13 064 12 500 12 425 11 771 11 953 10 559
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 12 12 12 12 12 12 12 12 14 14
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 137 1 112 1 062 1 047 1 089 1 042 1 035 981 854 754
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 452 445 433 442 58 400 391 352 314 267
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 804 990 548 337 228 1 025 1 153 1 409 1 451 1 037
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 2,22% 4,72% 1,42% -3,80% 4,51% 0,60% 5,56% -1,52% 13,20% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 15,84% 16,68% -2,54% -11,96% 7,77% 9,18% 21,69% 37,55% 32,66% 25,64%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,32% 4,60% -0,72% -3,33% 1,75% 1,94% 4,78% 9,73% 10,25% 7,44%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 89,23% 100,00% 84,08% 83,61% 44,92% 83,61% 83,55% 84,18% 83,96% 82,89%
Rörelsekapital/omsättning 1,26% 3,68% 0,93% -3,77% -2,58% -9,31% -5,53% 8,98% 14,68% 9,21%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 18,85% 19,28% 19,75% 21,05% 35,58% 33,64% 26,41% 56,51% 56,19% 46,95%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 104,57% 115,41% 102,90% 81,88% 79,49% 29,10% 61,64% 188,32% 219,78% 163,93%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...