Visa allt om Aktiebolaget Nilssons Last & Grävmaskiner
Visa allt om Aktiebolaget Nilssons Last & Grävmaskiner

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 15 561 13 429 15 181 13 634 11 848 11 245 10 254 10 738 9 507 9 329
Övrig omsättning 368 271 100 784 1 071 1 180 305 546 462 93
Rörelseresultat (EBIT) 745 -956 872 1 182 1 191 1 596 -122 356 118 269
Resultat efter finansnetto 694 -1 129 729 987 1 057 1 508 -265 115 -25 113
Årets resultat 47 43 408 92 50 238 35 15 35 53
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 7 883 9 330 9 802 11 275 7 456 5 775 5 235 6 260 5 412 4 512
Omsättningstillgångar 3 004 2 332 4 136 4 823 3 804 2 664 1 661 2 126 1 960 2 554
Tillgångar 10 886 11 662 13 939 16 098 11 260 8 439 6 896 8 386 7 372 7 066
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 105 2 058 2 015 1 607 1 515 1 465 1 227 1 192 1 177 1 142
Obeskattade reserver 2 326 1 983 3 155 3 212 2 622 1 917 1 004 1 304 1 204 1 264
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 199 4 296 4 991 6 891 4 113 2 451 2 251 3 511 3 337 2 469
Kortfristiga skulder 4 257 3 326 3 778 4 387 3 010 2 606 2 414 2 379 1 655 2 191
Skulder och eget kapital 10 886 11 662 13 939 16 098 11 260 8 439 6 896 8 386 7 372 7 066
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 5 175 5 191 5 055 4 536 4 118 4 001 3 942 3 765 3 361 3 034
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 817 1 728 1 741 1 644 1 255 1 281 1 468 1 721 1 328 1 085
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 15 929 13 700 15 281 14 418 12 919 12 425 10 559 11 284 9 969 9 422
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 18 18 18 16 15 15 15 14 12 12
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 865 746 843 852 790 750 684 767 792 777
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 413 400 391 394 382 374 385 410 415 369
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 3 057 1 352 2 996 3 097 2 405 2 700 995 1 347 1 265 1 360
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 15,88% -11,54% 11,35% 15,07% 5,36% 9,66% -4,51% 12,95% 1,91% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 7,74% -7,73% 7,37% 8,00% 11,21% 19,64% -0,91% 4,54% 2,12% 4,17%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 5,42% -6,71% 6,77% 9,45% 10,65% 14,74% -0,61% 3,55% 1,64% 3,16%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -8,05% -7,40% 2,36% 3,20% 6,70% 0,52% -7,34% -2,36% 3,21% 3,89%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 36,00% 30,91% 32,11% 24,69% 30,62% 34,10% 28,52% 25,41% 27,72% 29,04%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 70,57% 70,11% 109,48% 109,94% 126,38% 102,23% 68,81% 89,37% 118,43% 116,57%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...