Visa allt om Joda Plåt & Ventilation Aktiebolag
Visa allt om Joda Plåt & Ventilation Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 3 340 2 002 3 854 2 422 2 286 1 553 1 229 1 869 1 289 1 388
Övrig omsättning 57 - 47 - - 52 28 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 326 41 558 19 46 48 30 -74 106 33
Resultat efter finansnetto 319 37 554 16 40 40 24 -83 95 22
Årets resultat 248 52 408 11 33 40 24 -83 68 15
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 123 119 128 43 19 20 47 99 110 122
Omsättningstillgångar 1 162 522 1 095 520 395 441 443 403 479 479
Tillgångar 1 285 641 1 223 563 415 461 490 502 589 601
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 379 171 529 221 210 177 137 114 297 230
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 906 470 694 342 205 284 352 389 292 372
Skulder och eget kapital 1 285 641 1 223 563 415 461 490 502 589 601
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 179 215 476 193 371
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 510 250 446 588 570 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 193 164 181 233 222 100 104 205 86 106
Utdelning till aktieägare 65 40 408 100 0 0 0 0 100 0
Omsättning 3 397 2 002 3 901 2 422 2 286 1 605 1 257 1 869 1 289 1 388
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 670 1 001 1 927 1 211 1 143 777 615 935 645 1 388
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 382 216 363 426 408 139 161 348 140 486
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 369 75 576 37 63 75 50 -32 153 85
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 66,83% -48,05% 59,12% 5,95% 47,20% 26,36% -34,24% 45,00% -7,13% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 25,37% 6,55% 45,71% 3,73% 11,08% 10,41% 6,12% -14,74% 18,00% 5,49%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 9,76% 2,10% 14,50% 0,87% 2,01% 3,09% 2,44% -3,96% 8,22% 2,38%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 44,37% 49,20% 47,95% 52,97% 56,04% 46,10% 55,82% 55,54% 54,23% 53,17%
Rörelsekapital/omsättning 7,66% 2,60% 10,40% 7,35% 8,31% 10,11% 7,40% 0,75% 14,51% 7,71%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 29,49% 26,68% 43,25% 39,25% 50,60% 38,39% 27,96% 22,71% 50,42% 38,27%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 120,75% 108,72% 151,44% 139,77% 171,22% 141,20% 76,14% 92,80% 138,01% 103,76%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...