Visa allt om Polarmarine Scandinavia Aktiebolag
Visa allt om Polarmarine Scandinavia Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2007-04
Nettoomsättning 23 793 16 930 11 507 14 189 25 627 28 997 41 185 44 331 20 200 31 431
Övrig omsättning - 94 21 9 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 2 327 -1 500 -433 133 1 719 1 506 502 2 266 28 164
Resultat efter finansnetto 2 330 -1 497 -427 147 2 013 1 971 1 427 644 -64 20
Årets resultat 60 0 16 12 9 10 3 8 84 52
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 3 6 11 53 51
Omsättningstillgångar 11 048 7 285 7 243 10 025 9 153 11 390 10 991 16 618 10 018 17 338
Tillgångar 11 048 7 285 7 243 10 025 9 153 11 393 10 997 16 629 10 071 17 389
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 781 2 721 2 721 2 705 2 693 2 683 2 673 2 670 2 662 2 579
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 192
Avsättningar (tkr) 123 85 35 35 60 170 464 194 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 8 000 3 286 3 798
Kortfristiga skulder 8 144 4 479 4 487 7 285 6 400 8 540 7 860 5 765 4 123 10 821
Skulder och eget kapital 11 048 7 285 7 243 10 025 9 153 11 393 10 997 16 629 10 071 17 389
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 0 0 0 617 390 548
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 678 617 573 536 520 566 881 618 718 1 115
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 365 359 332 352 255 264 581 943 714 1 082
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 23 793 17 024 11 528 14 198 25 627 28 997 41 185 44 331 20 200 31 431
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 2 2 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 23 793 16 930 11 507 14 189 25 627 28 997 20 593 22 166 5 050 7 858
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 043 982 911 1 057 918 939 846 1 231 490 754
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 327 -1 500 -433 133 1 722 1 509 507 2 271 42 206
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 40,54% 47,13% -18,90% -44,63% -11,62% -29,59% -7,10% 119,46% - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 21,09% -20,55% -5,90% 1,47% 21,99% 17,30% 14,43% 13,75% 0,32% 1,09%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 9,79% -8,84% -3,71% 1,04% 7,85% 6,80% 3,85% 5,16% 0,16% 0,60%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 16,33% 15,09% 14,06% 20,02% 19,82% 19,10% 20,91% 26,92% 20,44% 22,33%
Rörelsekapital/omsättning 12,21% 16,57% 23,95% 19,31% 10,74% 9,83% 7,60% 24,48% 29,18% 20,73%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 25,17% 37,35% 37,57% 26,98% 29,42% 23,55% 24,31% 16,06% 26,43% 15,63%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 135,66% 162,65% 161,42% 137,61% 143,02% 133,37% 139,83% 288,26% 239,66% 114,31%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2007 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...