Visa allt om Meissner Invest AB
Visa allt om Meissner Invest AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 552 1 994 1 928 2 141 2 421 2 327 2 547 2 320 2 578 2 221
Övrig omsättning 2 405 - - 113 - - - - 32 -
Rörelseresultat (EBIT) 2 134 605 288 525 441 254 18 -45 157 37
Resultat efter finansnetto 2 133 602 289 532 440 252 15 -34 160 34
Årets resultat 1 667 465 241 316 235 129 -6 -8 89 9
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 464 464 0 0 0 48 97 145 194 2
Omsättningstillgångar 2 987 1 280 1 616 1 589 1 298 1 076 824 786 1 030 925
Tillgångar 3 450 1 743 1 616 1 589 1 298 1 125 921 931 1 223 928
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 656 1 149 844 724 527 293 163 289 548 459
Obeskattade reserver 319 331 331 380 254 139 70 59 95 65
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 475 264 441 486 517 693 687 582 581 404
Skulder och eget kapital 3 450 1 743 1 616 1 589 1 298 1 125 921 931 1 223 928
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - 160 - - 0 400 380 410 271 314
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 252 - 430 434 420 0 168 204 268 245
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 30 17 43 71 133 142 164 195 279 360
Utdelning till aktieägare 160 160 160 120 120 0 0 120 250 0
Omsättning 2 957 1 994 1 928 2 254 2 421 2 327 2 547 2 320 2 610 2 221
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 552 1 994 1 928 2 141 2 421 2 327 1 274 1 160 1 289 1 111
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 304 184 521 562 574 639 363 419 376 376
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 134 605 288 525 489 302 66 3 208 43
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -72,32% 3,42% -9,95% -11,57% 4,04% -8,64% 9,78% -10,01% 16,07% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 61,86% 34,71% 18,32% 33,67% 34,05% 22,58% 2,06% -3,22% 13,08% 4,09%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 386,59% 30,34% 15,35% 24,99% 18,26% 10,92% 0,75% -1,29% 6,21% 1,71%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 38,77% 50,55% 52,96% 58,38% 55,72% 53,80% 45,11% 52,03% 52,13% 51,51%
Rörelsekapital/omsättning 455,07% 50,95% 60,94% 51,52% 32,26% 16,46% 5,38% 8,79% 17,42% 23,46%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 84,20% 80,73% 68,20% 63,19% 55,02% 35,15% 23,30% 35,60% 50,40% 54,50%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 628,84% 442,80% 345,80% 308,64% 234,24% 145,45% 107,28% 109,11% 148,36% 204,46%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...