Visa allt om Dantherm AB
Visa allt om Dantherm AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 12 695 9 652 10 046 14 530 17 231 16 046 13 490 20 841 32 118 32 821
Övrig omsättning - - - 1 18 3 723 16 10 16 1
Rörelseresultat (EBIT) -1 088 -1 481 -612 196 713 -3 383 -6 501 -4 329 87 1 254
Resultat efter finansnetto -1 267 -1 650 -806 -19 489 -3 727 -6 763 -4 347 408 1 769
Årets resultat -1 267 -1 650 -806 -19 489 -3 727 -7 513 -3 009 346 1 322
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 14 22 30 39 32 88 5 347 7 343 6 624 16 817
Omsättningstillgångar 5 855 6 180 5 211 4 271 4 591 4 273 7 049 9 891 21 081 21 444
Tillgångar 5 869 6 202 5 241 4 310 4 623 4 362 12 397 17 235 27 705 38 262
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 685 652 303 1 109 1 128 640 4 367 9 880 22 890 32 544
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 436 587 656
Avsättningar (tkr) 0 16 16 28 55 110 90 85 75 193
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 2 043 3 000 0 164
Kortfristiga skulder 5 183 5 535 4 923 3 173 3 440 3 612 5 897 3 834 4 153 4 705
Skulder och eget kapital 5 869 6 202 5 241 4 310 4 623 4 362 12 397 17 235 27 705 38 262
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 569 836 718 724 716
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 2 230 2 426 2 335 2 219 2 697 4 574 5 256 7 094 7 133 7 762
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 148 710 1 038 887 1 168 2 323 2 786 3 332 3 451 3 468
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 000
Omsättning 12 695 9 652 10 046 14 531 17 249 19 769 13 506 20 851 32 134 32 822
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 5 5 5 5 7 14 18 28 32 31
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 539 1 930 2 009 2 906 2 462 1 146 749 744 1 004 1 059
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 706 678 688 636 561 539 497 407 386 392
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -1 080 -1 473 -602 227 769 -2 612 -5 703 -3 575 699 1 874
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 31,53% -3,92% -30,86% -15,68% 7,39% 18,95% -35,27% -35,11% -2,14% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -18,54% -23,83% -11,66% 4,57% 15,42% -77,49% -52,42% -24,03% 1,60% 4,83%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -8,57% -15,31% -6,08% 1,36% 4,14% -21,06% -48,17% -19,87% 1,38% 5,63%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 39,76% 46,61% 43,29% 36,46% 39,64% 36,12% 49,53% 52,52% 49,84% 54,79%
Rörelsekapital/omsättning 5,29% 6,68% 2,87% 7,56% 6,68% 4,12% 8,54% 29,06% 52,71% 51,00%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 11,67% 10,51% 5,78% 25,73% 24,40% 14,67% 35,23% 59,15% 84,15% 86,29%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 68,69% 65,49% 33,66% 56,70% 59,36% 64,95% 27,18% 57,93% 315,34% 243,74%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...