Visa allt om OT Flytt- & Lagertjänst AB
Visa allt om OT Flytt- & Lagertjänst AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 756 1 404 1 379 1 625 1 789 2 459 1 246 1 637 1 421 1 791
Övrig omsättning 57 - 60 20 - - - 70 9 100
Rörelseresultat (EBIT) -13 -124 -164 43 -30 397 -79 219 39 24
Resultat efter finansnetto -12 -124 -163 47 -27 398 -86 222 40 21
Årets resultat -12 -124 -163 47 -27 398 -115 222 40 21
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 5 15 26 39 40 27
Omsättningstillgångar 372 413 465 674 794 831 457 572 485 683
Tillgångar 372 413 465 674 798 846 483 611 525 710
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 155 167 341 554 607 634 335 450 259 218
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 218 247 125 120 192 213 148 161 266 491
Skulder och eget kapital 372 413 465 674 798 846 483 611 525 710
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 37 79 25 59 120 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 0 0 - -
Löner till övriga anställda 290 282 275 290 315 568 334 302 204 195
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 0 0 - -
Sociala kostnader 95 97 89 91 107 108 68 60 62 53
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 813 1 404 1 439 1 645 1 789 2 459 1 246 1 707 1 430 1 891
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 878 702 690 813 895 1 230 623 819 711 896
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 215 231 199 225 277 370 225 205 150 140
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -13 -124 -164 48 -19 408 -66 236 57 56
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 25,07% 1,81% -15,14% -9,17% -27,25% 97,35% -23,89% 15,20% -20,66% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -3,49% -30,02% -35,05% 6,97% -3,26% 47,04% -16,15% 36,17% 7,81% 4,93%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -0,74% -8,83% -11,82% 2,89% -1,45% 16,19% -6,26% 13,50% 2,89% 1,95%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 42,20% 56,77% 49,24% 58,15% 59,70% 65,07% 63,64% 53,27% 47,78% 49,02%
Rörelsekapital/omsättning 8,77% 11,82% 24,66% 34,09% 33,65% 25,13% 24,80% 25,11% 15,41% 10,72%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 41,67% 40,44% 73,33% 82,20% 76,07% 74,94% 69,36% 73,65% 49,33% 30,70%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 170,64% 167,21% 372,00% 561,67% 413,54% 390,14% 308,78% 355,28% 182,33% 139,10%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...