Visa allt om Nilssons Betongvaror Aktiebolag
Visa allt om Nilssons Betongvaror Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 3 384 3 228 2 363 2 345 2 475 2 130 2 173 3 380 4 266 5 150
Övrig omsättning 196 215 94 1 92 91 91 95 90 96
Rörelseresultat (EBIT) 170 602 -86 12 65 -327 -330 -153 -51 297
Resultat efter finansnetto 170 602 -88 6 54 -335 -337 -152 -93 271
Årets resultat 132 599 -88 6 54 -335 -241 18 12 137
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 831 881 995 1 189 1 391 1 597 1 810 2 497 3 081 3 429
Omsättningstillgångar 1 847 1 809 1 015 1 170 1 205 1 036 1 322 1 256 1 342 1 607
Tillgångar 2 678 2 690 2 010 2 359 2 595 2 633 3 131 3 752 4 422 5 035
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 317 2 185 1 586 1 674 1 668 1 614 1 986 2 346 2 328 2 415
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 96 276 393
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 25 155 285 415 545 675 805 990
Kortfristiga skulder 361 505 399 530 642 604 601 636 1 014 1 237
Skulder och eget kapital 2 678 2 690 2 010 2 359 2 595 2 633 3 131 3 752 4 422 5 035
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 1 047 1 011 841 881 966 936
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 1 528 1 092 1 023 1 080 0 22 277 732 1 031 1 077
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 646 390 410 339 463 435 478 680 776 1 009
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 119 0 105
Omsättning 3 580 3 443 2 457 2 346 2 567 2 221 2 264 3 475 4 356 5 246
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 3 3 3 3 4 4 7 8 9
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 846 1 076 788 782 825 533 543 483 533 572
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 550 534 480 471 506 369 400 329 354 344
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 220 828 117 214 271 -67 -79 171 323 677
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 4,83% 36,61% 0,77% -5,25% 16,20% -1,98% -35,71% -20,77% -17,17% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 6,35% 22,38% -4,23% 0,51% 2,50% -12,42% -10,38% -2,91% -1,11% 6,14%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 5,02% 18,65% -3,60% 0,51% 2,63% -15,35% -14,96% -3,22% -1,15% 6,00%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 88,33% 82,62% 81,38% 85,76% 85,49% 82,68% 83,29% 83,49% 83,97% 82,14%
Rörelsekapital/omsättning 43,91% 40,40% 26,07% 27,29% 22,75% 20,28% 33,18% 18,34% 7,69% 7,18%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 86,52% 81,23% 78,91% 70,96% 64,28% 61,30% 63,43% 64,37% 57,14% 53,58%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 434,35% 313,27% 190,98% 153,96% 145,48% 131,79% 173,38% 153,77% 113,12% 121,10%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...