Visa allt om Café Kanape Aktiebolag
Visa allt om Café Kanape Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 8 364 11 165 11 388 11 594 11 734 11 444 11 089 16 108 17 057 16 740
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 135 39 150 111 422 355 350 122 1 075 1 113
Resultat efter finansnetto 128 26 136 95 402 339 335 111 1 068 1 098
Årets resultat 98 -4 109 10 -28 17 -18 -7 -4 -22
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 172 0 0 11 23 34 58 35 65 93
Omsättningstillgångar 664 773 750 696 666 745 953 812 1 112 1 111
Tillgångar 836 773 750 708 688 779 1 011 847 1 176 1 204
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 244 226 230 121 111 139 121 139 146 150
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 8 10 13 20
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 592 547 520 587 578 640 882 698 1 017 1 034
Skulder och eget kapital 836 773 750 708 688 779 1 011 847 1 176 1 204
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 1 232 1 767 1 828 1 757 1 812 1 731 1 758 3 182 3 165 3 015
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 339 514 541 556 592 552 595 997 957 1 031
Utdelning till aktieägare 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 8 364 11 165 11 388 11 594 11 734 11 444 11 089 16 108 17 057 16 740
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 7 9 9 6 6 6 6 15 20 19
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 195 1 241 1 265 1 932 1 956 1 907 1 848 1 074 853 881
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 223 254 264 386 402 382 398 279 216 213
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 136 39 161 122 433 379 384 151 1 104 1 136
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -25,09% -1,96% -1,78% -1,19% 2,53% 3,20% -31,16% -5,56% 1,89% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 16,15% 5,05% 20,00% 15,68% 61,34% 45,57% 34,62% 14,40% 91,41% 92,44%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,61% 0,35% 1,32% 0,96% 3,60% 3,10% 3,16% 0,76% 6,30% 6,65%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 35,89% 35,19% 37,23% 36,09% 37,44% 36,20% 36,66% 39,96% 44,47% 45,01%
Rörelsekapital/omsättning 0,86% 2,02% 2,02% 0,94% 0,75% 0,92% 0,64% 0,71% 0,56% 0,46%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 29,19% 29,24% 30,67% 17,09% 16,13% 17,84% 12,55% 17,26% 13,21% 13,65%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 112,16% 141,32% 144,23% 118,57% 115,22% 116,41% 108,05% 113,75% 105,51% 103,19%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...