Visa allt om Aktiebolaget Brobergs Rörledningsfirma
Visa allt om Aktiebolaget Brobergs Rörledningsfirma

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 9 700 10 029 11 282 10 798 13 809 10 729 13 353 13 941 16 345 12 959
Övrig omsättning 1 - 23 8 - 34 - - - 5
Rörelseresultat (EBIT) 510 245 724 742 837 388 1 426 513 3 772 896
Resultat efter finansnetto 534 275 888 804 896 532 1 540 687 3 895 939
Årets resultat 420 165 831 423 672 866 1 165 406 2 480 649
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 707 787 679 796 681 802 601 750 749 898
Omsättningstillgångar 6 723 7 240 7 881 7 816 7 916 8 696 10 101 9 822 10 179 7 022
Tillgångar 7 429 8 027 8 560 8 612 8 597 9 498 10 702 10 571 10 927 7 919
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 724 6 316 6 961 6 553 6 801 8 018 8 278 7 428 7 922 5 741
Obeskattade reserver 236 245 183 368 144 167 813 868 736 305
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 470 1 467 1 416 1 691 1 652 1 312 1 612 2 275 2 269 1 872
Skulder och eget kapital 7 429 8 027 8 560 8 612 8 597 9 498 10 702 10 571 10 927 7 919
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - 853 872 785 717 1 031 938
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 2 247 2 285 2 281 2 244 1 478 1 398 1 539 1 670 1 585 1 395
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 900 799 817 777 835 838 899 1 419 913 858
Utdelning till aktieägare 1 500 1 013 810 423 671 1 890 1 125 315 900 300
Omsättning 9 701 10 029 11 305 10 806 13 809 10 763 13 353 13 941 16 345 12 964
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 6 6 6 6 6 6 6 7 8 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 617 1 672 1 880 1 800 2 302 1 788 2 226 1 992 2 043 1 620
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 529 519 520 508 533 521 543 547 446 401
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 630 345 835 869 967 531 1 580 665 3 931 1 051
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -3,28% -11,11% 4,48% -21,80% 28,71% -19,65% -4,22% -14,71% 26,13% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 7,19% 3,41% 10,50% 9,34% 10,42% 5,60% 14,56% 6,61% 35,83% 11,86%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 5,51% 2,73% 7,97% 7,45% 6,49% 4,96% 11,67% 5,01% 23,95% 7,25%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 36,76% 41,79% 39,85% 36,04% 44,54% 32,81% 44,55% 37,44% 50,90% 26,72%
Rörelsekapital/omsättning 54,15% 57,56% 57,30% 56,72% 45,36% 68,82% 63,57% 54,14% 48,39% 39,74%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 79,53% 81,07% 82,99% 79,24% 80,34% 85,71% 82,95% 76,18% 77,35% 75,27%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 348,23% 393,39% 452,40% 368,95% 397,46% 492,99% 549,81% 380,26% 338,21% 274,63%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...