Visa allt om Bäckebol Skor AB
Visa allt om Bäckebol Skor AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 9 796 9 937 9 849 10 618 8 824 4 431 8 852 11 967 11 662 13 953
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -71 -265 14 148 -468 712 -1 467 148 -483 -93
Resultat efter finansnetto -168 -346 -96 23 -578 685 -1 497 101 -523 -122
Årets resultat -168 -346 -96 23 -578 685 -1 497 101 -517 -122
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 004 1 160 1 319 1 482 1 181 1 193 1 181 223 311 308
Omsättningstillgångar 2 429 3 120 3 026 3 098 3 476 2 964 3 830 5 171 6 588 6 183
Tillgångar 3 433 4 280 4 344 4 580 4 657 4 157 5 011 5 394 6 899 6 490
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 866 1 034 1 380 1 596 1 572 2 241 1 556 3 083 2 982 3 499
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 710 1 630 1 843 1 840 2 165 648 1 195 0 862 0
Kortfristiga skulder 857 1 616 1 122 1 144 919 1 268 2 259 2 311 3 056 2 991
Skulder och eget kapital 3 433 4 280 4 344 4 580 4 657 4 157 5 011 5 394 6 899 6 490
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 620 - 512 739 699 222 616 695 648 729
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 200 1 823 1 203 1 082 1 111 420 1 156 1 447 1 358 1 142
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 582 626 644 668 626 209 625 652 682 731
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 90 0 30 0 0
Omsättning 9 796 9 937 9 849 10 618 8 824 4 431 8 852 11 967 11 662 13 953
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - - 8 8 8 8 8 8 9 9
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - 1 231 1 327 1 103 554 1 107 1 496 1 296 1 550
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - 300 318 310 106 303 351 305 295
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 85 -93 194 320 -367 753 -1 372 248 -377 9
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -1,42% 0,89% -7,24% 20,33% 99,14% - -26,03% 2,62% -16,42% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -2,07% -6,19% 0,32% 3,23% -10,03% 17,13% -29,22% 2,80% -6,97% -1,39%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -0,72% -2,67% 0,14% 1,39% -5,29% 16,07% -16,54% 1,26% -4,12% -0,65%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 44,07% 46,19% 47,39% 47,72% 44,22% 50,19% 37,88% 44,67% 40,76% 36,39%
Rörelsekapital/omsättning 16,05% 15,14% 19,33% 18,40% 28,98% 38,28% 17,75% 23,90% 30,29% 22,88%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 25,23% 24,16% 31,77% 34,85% 33,76% 53,91% 31,05% 57,16% 43,22% 53,91%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 43,29% 23,39% 35,56% 39,60% 33,41% 24,76% 12,39% 30,77% 11,39% 37,68%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2010 är 4 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...