Visa allt om Encitech Connectors AB
Visa allt om Encitech Connectors AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2010-05 2009-05 2008-05 2007-05
Nettoomsättning 34 807 31 457 25 276 31 260 32 551 24 980 30 952 35 046 31 752 29 982
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 3 804 3 661 2 975 557 2 335 487 1 410 231 1 984 976
Resultat efter finansnetto 3 522 3 304 2 704 149 1 502 358 1 143 -92 1 708 762
Årets resultat 351 218 110 24 603 183 775 3 726 533
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2010-05 2009-05 2008-05 2007-05
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 706 79 469 149 212 164 188 266 317 299
Omsättningstillgångar 11 592 11 657 9 325 14 084 14 685 15 496 13 026 13 305 13 198 10 908
Tillgångar 13 298 11 736 9 794 14 233 14 897 15 660 13 214 13 571 13 516 11 207
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 700 3 349 3 131 3 021 2 997 2 395 2 212 1 437 2 359 2 632
Obeskattade reserver 913 734 943 933 1 249 950 859 656 751 216
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 4 473 3 454 2 456 3 193 3 976 4 987 5 073 5 372 3 877 3 519
Kortfristiga skulder 4 211 4 199 3 265 7 087 6 676 7 329 5 071 6 106 6 529 4 840
Skulder och eget kapital 13 298 11 736 9 794 14 233 14 897 15 660 13 214 13 571 13 516 11 207
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2010-05
2009-05
2008-05
2007-05
Löner till styrelse & VD 0 - - - - 409 658 981 552 560
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 3 727 3 543 2 888 4 570 3 832 1 968 2 810 2 632 2 058 1 644
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 1 453 1 275 1 043 1 936 1 616 708 1 750 1 658 1 399 1 394
Utdelning till aktieägare 700 0 0 0 0 0 0 1 000 925 1 000
Omsättning 34 807 31 457 25 276 31 260 32 551 24 980 30 952 35 046 31 752 29 982
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 11 11 9 13 11 10 10 10 8 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 164 2 860 2 808 2 405 2 959 2 498 3 095 3 505 3 969 3 748
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 464 429 399 483 478 310 522 527 501 450
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 3 843 3 704 3 027 620 2 417 539 1 521 369 2 124 1 260
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 10,65% 24,45% -19,14% -3,97% 30,31% - -11,68% 10,37% 5,90% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 28,63% 31,22% 30,39% 3,92% 15,69% 3,11% 10,69% 1,77% 14,74% 8,83%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 10,94% 11,65% 11,77% 1,79% 7,18% 1,95% 4,57% 0,68% 6,27% 3,30%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 39,24% 39,79% 38,86% 35,86% 40,94% 26,59% 22,18% 16,50% 21,33% 16,89%
Rörelsekapital/omsättning 21,21% 23,71% 23,98% 22,38% 24,60% 32,69% 25,70% 20,54% 21,00% 20,24%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 33,18% 33,41% 39,48% 26,06% 26,30% 19,76% 21,53% 14,07% 21,45% 24,87%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 105,96% 102,12% 122,39% 83,67% 80,11% 101,02% 122,07% 108,40% 109,79% 113,93%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2010 är 7 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...