Visa allt om Craft Carrier Aktiebolag
Visa allt om Craft Carrier Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 6 327 5 695 6 696 6 218 7 231 7 036 5 003 4 523 4 742 4 887
Övrig omsättning 79 80 24 857 45 1 063 500 443 177 111
Rörelseresultat (EBIT) 1 129 134 243 685 1 377 2 208 663 595 185 431
Resultat efter finansnetto 1 153 79 156 549 1 276 2 146 552 404 3 276
Årets resultat 654 250 351 273 616 1 019 285 200 23 288
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 500 6 413 7 325 7 033 6 127 5 310 5 770 5 212 5 425 5 464
Omsättningstillgångar 3 448 2 399 2 026 2 968 2 717 3 216 1 464 1 482 1 112 1 029
Tillgångar 8 948 8 812 9 350 10 001 8 845 8 526 7 234 6 694 6 536 6 493
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 770 3 116 2 866 2 515 2 367 2 152 1 333 1 247 1 138 1 115
Obeskattade reserver 1 426 1 126 1 386 1 699 1 546 1 128 383 234 123 167
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 235 3 202 3 463 3 775 3 632 3 445 3 736 4 164 4 293 4 265
Kortfristiga skulder 1 516 1 368 1 635 2 012 1 299 1 802 1 782 1 049 983 946
Skulder och eget kapital 8 948 8 812 9 350 10 001 8 845 8 526 7 234 6 694 6 536 6 493
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 360 363 327 470 307 225 233 226
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 668 1 509 1 227 1 127 1 171 1 161 771 681 826 758
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 568 436 441 386 458 525 359 343 378 348
Utdelning till aktieägare 500 0 0 0 125 400 200 200 90 0
Omsättning 6 406 5 775 6 720 7 075 7 276 8 099 5 503 4 966 4 919 4 998
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 6 5 5 4 4 5 4 4 5 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 055 1 139 1 339 1 555 1 808 1 407 1 251 1 131 948 1 222
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 378 403 421 481 500 438 368 332 298 347
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 955 1 060 1 149 1 730 2 152 2 761 1 323 1 163 767 1 023
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 11,10% -14,95% 7,69% -14,01% 2,77% 40,64% 10,61% -4,62% -2,97% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 13,23% 1,57% 2,63% 7,03% 15,57% 25,90% 9,17% 8,93% 2,86% 6,65%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 18,71% 2,42% 3,67% 11,31% 19,04% 31,38% 13,25% 13,22% 3,94% 8,84%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 30,54% 18,10% 5,84% 15,37% 19,61% 20,10% -6,36% 9,57% 2,72% 1,70%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 54,56% 45,33% 42,21% 37,67% 39,64% 34,99% 22,33% 21,15% 18,77% 19,02%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 215,57% 162,21% 112,91% 138,57% 173,36% 178,47% 73,29% 141,28% 113,12% 108,77%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...