Visa allt om Förvaltnings Aktiebolag Boris Lindeberg B.L.A.B.
Visa allt om Förvaltnings Aktiebolag Boris Lindeberg B.L.A.B.

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 172 587 476 0 0 7 147
Övrig omsättning - - - - 28 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -123 -151 -44 -150 198 170 -95 -212 -138 53
Resultat efter finansnetto -67 -73 -36 -188 136 191 -100 -104 1 325 186
Årets resultat 558 267 239 307 286 291 -100 -104 1 275 186
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 982 1 238 1 379 1 304 1 333 1 373 1 238 1 323 1 323 1 038
Omsättningstillgångar 350 806 734 984 927 829 182 341 1 547 177
Tillgångar 3 333 2 044 2 113 2 288 2 259 2 202 1 420 1 664 2 870 1 215
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 795 478 481 512 490 519 408 708 1 713 437
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 542 773 845 1 140 910 638 550 650 0 0
Kortfristiga skulder 995 794 787 636 858 1 045 463 306 1 157 777
Skulder och eget kapital 3 333 2 044 2 113 2 288 2 259 2 202 1 420 1 664 2 870 1 215
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12 2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 100 125 0 110 100 0 48 145 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 72 111 190 0 0 3 63
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 10 13 0 25 51 68 15 47 1 17
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 172 615 476 0 0 7 147
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 0 2 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - 86 587 476 - - 7 147
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 110 138 - 104 273 258 63 192 4 81
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -123 -151 -44 -122 239 170 -95 -212 -138 53
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - - -100,00% -70,70% 23,32% - - -100,00% -95,24% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - - - -5,33% 9,38% 11,31% - - 47,04% 16,79%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - - - -70,93% 36,12% 52,31% - - 19 285,71% 138,78%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - - - 100,00% 99,66% 100,00% - - 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning - - - 202,33% 11,75% -45,38% - - 5 571,43% -408,16%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 23,85% 23,39% 22,76% 22,38% 21,69% 23,57% 28,73% 42,55% 59,69% 35,97%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 35,18% 101,51% 93,27% 154,72% 108,04% 79,33% 39,31% 111,44% 133,71% 22,78%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...