Visa allt om Kungsbol Administration Aktiebolag
Visa allt om Kungsbol Administration Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 2 167 2 252 2 388 2 110 2 067 2 041 2 030 1 923 1 824 1 773
Övrig omsättning - - - - 14 994 67 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 382 450 384 -363 14 511 94 192 320 421 206
Resultat efter finansnetto 223 423 291 -293 14 229 78 184 -65 20 -127
Årets resultat 173 357 247 -293 11 633 78 184 -65 20 -127
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 10 032 10 098 11 513 13 445 4 646 5 797 5 529 5 621 6 001 6 017
Omsättningstillgångar 1 873 1 505 2 189 4 991 16 343 1 246 1 099 997 763 790
Tillgångar 11 906 11 603 13 701 18 435 20 989 7 043 6 628 6 618 6 765 6 807
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 823 2 246 3 889 5 642 8 935 -2 698 -2 776 -2 959 -2 894 -2 914
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 9 467 8 900 8 900 8 984 8 996 9 163 9 007 9 096 9 206 9 282
Kortfristiga skulder 615 457 912 3 809 3 057 578 396 481 454 439
Skulder och eget kapital 11 906 11 603 13 701 18 435 20 989 7 043 6 628 6 618 6 765 6 807
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 800 800 1 000 1 300 1 020 1 000 940 720 520 480
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 49 48 58 74 58 56 53 42 105 128
Utdelning till aktieägare 380 596 2 000 2 000 3 000 0 0 0 0 0
Omsättning 2 167 2 252 2 388 2 110 17 061 2 108 2 030 1 923 1 824 1 773
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 167 2 252 2 388 2 110 2 067 2 041 2 030 1 923 1 824 1 773
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 849 848 1 058 1 375 1 078 1 056 993 762 625 609
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 598 669 607 -140 14 815 294 391 520 580 594
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -3,77% -5,70% 13,18% 2,08% 1,27% 0,54% 5,56% 5,43% 2,88% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 3,49% 5,33% 4,36% -0,10% 69,82% 2,91% 4,71% 6,20% 6,56% 3,29%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 19,20% 27,44% 25,00% -0,90% 708,95% 10,04% 15,37% 21,32% 24,34% 12,63%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 58,05% 46,54% 53,48% 56,02% 642,77% 32,73% 34,63% 26,83% 16,94% 19,80%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 15,31% 19,36% 28,38% 30,60% 42,57% -38,31% -41,88% -44,71% -42,78% -42,81%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 304,55% 329,32% 240,02% 131,03% 534,61% 215,57% 277,53% 207,28% 168,06% 179,95%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...