Visa allt om Stig B. Karlssons Entreprenad Aktiebolag
Visa allt om Stig B. Karlssons Entreprenad Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 3 608 3 548 3 706 4 035 4 038 4 682 3 291 3 805 3 092 2 681
Övrig omsättning 282 99 91 563 103 71 72 79 969 411
Rörelseresultat (EBIT) 913 226 -6 776 239 498 -349 194 666 649
Resultat efter finansnetto 930 244 -19 766 218 461 -399 58 557 586
Årets resultat 162 62 48 331 124 133 3 22 179 232
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 986 1 403 1 574 1 674 622 849 1 693 2 643 3 593 1 671
Omsättningstillgångar 1 446 1 118 1 135 1 471 1 168 1 293 714 838 711 832
Tillgångar 4 432 2 521 2 709 3 145 1 790 2 141 2 406 3 481 4 303 2 503
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 783 721 659 711 450 396 390 507 585 506
Obeskattade reserver 1 538 827 670 759 454 416 156 577 577 283
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 190 325 502 679 0 208 640 1 135 1 896 924
Kortfristiga skulder 920 649 878 996 886 1 120 1 220 1 262 1 245 789
Skulder och eget kapital 4 432 2 521 2 709 3 145 1 790 2 141 2 406 3 481 4 303 2 503
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 - 265 366 281 431 315
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 323 1 476 1 531 1 412 1 341 1 039 717 929 896 569
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 594 681 757 689 672 584 99 547 573 368
Utdelning till aktieägare 650 100 100 100 70 70 127 120 100 100
Omsättning 3 890 3 647 3 797 4 598 4 141 4 753 3 363 3 884 4 061 3 092
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 4 4 4 5 5 4 5 5 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 902 887 927 1 009 808 936 823 761 618 670
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 489 541 590 546 421 396 415 366 393 325
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 145 310 256 1 141 801 1 342 601 1 144 1 327 1 055
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 1,69% -4,26% -8,15% -0,07% -13,75% 42,27% -13,51% 23,06% 15,33% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 21,28% 10,08% -0,22% 24,67% 13,35% 23,26% -14,51% 5,63% 15,55% 25,97%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 26,14% 7,16% -0,16% 19,23% 5,92% 10,64% -10,60% 5,15% 21,64% 24,24%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 99,72% 100,00% 98,62% 97,92% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 14,58% 13,22% 6,93% 11,77% 6,98% 3,70% -15,38% -11,14% -17,27% 1,60%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 44,73% 54,19% 43,62% 40,39% 43,83% 32,82% 20,99% 26,50% 23,25% 28,36%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 157,17% 172,27% 129,27% 147,69% 131,83% 115,45% 58,52% 66,40% 57,11% 105,45%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...