Visa allt om P Erago System Aktiebolag
Visa allt om P Erago System Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 554 2 267 2 105 2 557 3 457 4 416 4 875 5 425 3 625 3 443
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 5 368 -391 -387 -80 -886 23 311 337 -138
Resultat efter finansnetto -13 328 -462 -420 -122 -888 34 336 258 -150
Årets resultat -13 328 -462 -420 -122 -888 25 292 258 -150
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 11 0 11 16 23 3 8 14 25 32
Omsättningstillgångar 1 807 1 601 1 668 1 767 1 978 2 136 2 503 2 529 2 050 1 406
Tillgångar 1 818 1 601 1 679 1 784 2 001 2 139 2 511 2 543 2 075 1 438
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 042 1 054 727 489 309 231 919 894 602 344
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 93 91 96 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 776 546 859 1 204 1 596 1 908 1 591 1 649 1 473 1 094
Skulder och eget kapital 1 818 1 601 1 679 1 784 2 001 2 139 2 511 2 543 2 075 1 438
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 - 148 294 303 308 55
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 135 233 248 370 367 328 126 186 74 322
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 52 118 83 119 135 213 156 170 133 145
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 554 2 267 2 105 2 557 3 457 4 416 4 875 5 425 3 625 3 443
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 554 2 267 2 105 2 557 3 457 2 208 2 438 2 713 1 813 1 722
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 128 345 332 490 503 345 290 330 260 262
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 5 379 -386 -380 -73 -881 29 322 352 -120
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -31,45% 7,70% -17,68% -26,03% -21,72% -9,42% -10,14% 49,66% 5,29% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 0,28% 22,99% -23,11% -21,52% -3,80% -41,05% 1,63% 14,24% 17,01% -9,53%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,32% 16,23% -18,43% -15,02% -2,20% -19,88% 0,84% 6,67% 9,74% -3,98%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 70,14% 79,75% 58,62% 54,13% 55,34% 60,08% 61,23% 65,60% 76,28% 65,23%
Rörelsekapital/omsättning 66,34% 46,54% 38,43% 22,02% 11,05% 5,16% 18,71% 16,22% 15,92% 9,06%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 57,32% 65,83% 43,30% 27,41% 15,44% 10,80% 36,60% 35,16% 29,01% 23,92%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 48,20% 18,50% 30,62% 34,30% 18,92% 31,45% 35,20% 47,97% 34,62% 45,52%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...