Visa allt om G.S.W. Rullgardiner Aktiebolag
Visa allt om G.S.W. Rullgardiner Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 4 615 4 207 4 361 4 880 4 661 4 914 4 671 4 184 5 102 5 011
Övrig omsättning - 10 47 65 40 3 7 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 85 -46 11 105 -108 342 12 308 564 551
Resultat efter finansnetto 87 -39 31 128 -92 346 31 379 608 570
Årets resultat 65 28 24 58 158 354 71 296 378 343
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 699 709 629 693 255 315 419 123 122 134
Omsättningstillgångar 2 110 2 267 2 476 2 559 2 996 3 255 2 721 3 137 2 958 2 772
Tillgångar 2 809 2 976 3 106 3 252 3 251 3 569 3 140 3 260 3 080 2 906
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 205 2 140 2 112 2 189 2 281 2 223 2 068 1 997 1 786 1 493
Obeskattade reserver 64 64 139 139 100 410 553 628 670 595
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 27 68 109 150 191 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 540 745 786 816 720 745 518 635 624 818
Skulder och eget kapital 2 809 2 976 3 106 3 252 3 251 3 569 3 140 3 260 3 080 2 906
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 281 0 281 281 0 253 281 281 281 258
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - - - - -
Löner till övriga anställda 945 1 283 859 86 1 122 829 773 719 825 838
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - -
Sociala kostnader 558 500 450 440 457 417 387 407 458 441
Utdelning till aktieägare 100 0 0 100 150 100 200 0 100 85
Omsättning 4 615 4 217 4 408 4 945 4 701 4 917 4 678 4 184 5 102 5 011
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 923 1 052 1 090 1 220 1 165 1 229 1 168 1 046 1 020 1 002
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 308 395 400 403 399 378 365 353 319 321
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 123 27 75 172 -38 359 121 333 589 582
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 9,70% -3,53% -10,64% 4,70% -5,15% 5,20% 11,64% -17,99% 1,82% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 3,13% -1,21% 1,13% 4,21% -2,49% 9,83% 1,02% 11,60% 19,81% 19,79%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,91% -0,86% 0,80% 2,81% -1,74% 7,14% 0,69% 9,03% 11,96% 11,47%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 57,62% 61,97% 60,86% 60,33% 59,82% 60,83% 54,93% 61,83% 60,84% 61,70%
Rörelsekapital/omsättning 34,02% 36,18% 38,75% 35,72% 48,83% 51,08% 47,16% 59,80% 45,75% 38,99%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 80,27% 73,59% 71,49% 70,46% 72,43% 70,75% 78,84% 75,13% 73,65% 66,12%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 309,63% 252,08% 253,82% 251,47% 342,50% 350,60% 398,26% 413,70% 419,23% 304,16%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...