Visa allt om Folkoperan Café och Restaurant Aktiebolag
Visa allt om Folkoperan Café och Restaurant Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 945 393 1 135 1 292 959 744 1 072 1 213 1 000 997
Övrig omsättning 1 140 855 820 752 752 755 751 684 820 773
Rörelseresultat (EBIT) 346 -498 -165 -114 -168 -218 23 1 27 356
Resultat efter finansnetto 346 -498 -165 -114 -167 -214 23 2 29 357
Årets resultat 46 0 0 0 0 0 17 1 21 257
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 402 185 127 137 32 44 15 9 15 29
Omsättningstillgångar 1 143 622 797 884 614 2 156 2 158 913 1 208 1 564
Tillgångar 1 545 807 924 1 021 646 2 200 2 173 922 1 223 1 595
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 189 143 143 143 143 143 143 143 143 143
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 618 0 0 131 135 1 746 1 604 376 680 1 017
Kortfristiga skulder 738 664 781 747 368 311 426 403 400 435
Skulder och eget kapital 1 545 807 924 1 021 646 2 200 2 173 922 1 223 1 595
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 0 - - - - -
Löner till övriga anställda 793 453 698 674 718 677 658 624 630 383
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader 246 142 230 197 223 178 163 178 204 114
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 3 085 1 248 1 955 2 044 1 711 1 499 1 823 1 897 1 820 1 770
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 2 2 2 2 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 648 197 568 646 480 744 1 072 1 213 1 000 997
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 356 298 465 437 507 871 863 830 861 504
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 447 -426 -117 -73 -156 -202 30 7 40 494
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 394,91% -65,37% -12,15% 34,72% 28,90% -30,60% -11,62% 21,30% 0,30% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 22,39% -61,71% -17,86% -11,17% -25,85% -9,73% 1,06% 0,22% 2,37% 22,38%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 17,79% -126,72% -14,54% -8,82% -17,41% -28,76% 2,15% 0,16% 2,90% 35,81%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 70,13% 57,76% 67,22% 69,58% 73,31% 70,03% 70,43% 66,69% 64,90% 73,52%
Rörelsekapital/omsättning 20,82% -10,69% 1,41% 10,60% 25,65% 247,98% 161,57% 42,04% 80,80% 113,24%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 12,23% 17,72% 15,48% 14,01% 22,14% 6,50% 6,58% 15,51% 11,69% 8,97%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 148,78% 93,67% 96,54% 111,78% 155,71% 679,74% 497,42% 214,14% 288,25% 348,28%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...