Visa allt om Maths Marthinsson Elservice Aktiebolag
Visa allt om Maths Marthinsson Elservice Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 3 563 3 325 3 157 3 066 3 197 3 310 3 117 2 838 2 812 4 425
Övrig omsättning 56 1 6 23 16 19 1 47 - -
Rörelseresultat (EBIT) 69 71 41 91 -78 62 15 -153 1 156
Resultat efter finansnetto 68 72 43 93 -76 64 16 78 19 166
Årets resultat 37 39 30 91 -76 64 16 113 12 118
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 366 366 369 373 419 465 513 571 234 309
Omsättningstillgångar 1 620 1 596 1 555 1 568 1 415 1 404 1 488 1 422 1 708 1 775
Tillgångar 1 986 1 962 1 924 1 941 1 834 1 869 2 002 1 993 1 942 2 084
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 456 1 493 1 504 1 475 1 383 1 459 1 495 1 479 1 366 1 455
Obeskattade reserver 37 19 0 0 0 0 0 0 35 35
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 493 449 420 467 450 410 507 514 541 595
Skulder och eget kapital 1 986 1 962 1 924 1 941 1 834 1 869 2 002 1 993 1 942 2 084
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - 0 - - 0 305 304 259 221 375
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 765 735 713 704 685 377 367 370 345 435
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 236 240 274 277 222 266 250 252 220 295
Utdelning till aktieägare 75 75 50 0 0 0 100 0 0 100
Omsättning 3 619 3 326 3 163 3 089 3 213 3 329 3 118 2 885 2 812 4 425
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 188 1 108 1 052 1 022 1 066 1 103 1 039 946 937 1 475
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 336 328 332 328 317 320 309 296 268 354
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 69 74 46 137 -32 110 72 -96 35 190
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 7,16% 5,32% 2,97% -4,10% -3,41% 6,19% 9,83% 0,92% -36,45% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 3,47% 3,62% 2,18% 4,79% -4,09% 3,48% 0,80% 4,01% 1,03% 8,06%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,94% 2,14% 1,33% 3,03% -2,35% 1,96% 0,51% 2,82% 0,71% 3,80%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 41,79% 41,26% 42,29% 46,93% 39,35% 40,85% 42,09% 37,39% 40,72% 41,99%
Rörelsekapital/omsättning 31,63% 34,50% 35,95% 35,91% 30,18% 30,03% 31,47% 31,99% 41,50% 26,67%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 74,77% 76,85% 78,17% 75,99% 75,41% 78,06% 74,68% 74,21% 71,64% 71,03%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 119,07% 127,17% 138,81% 131,69% 126,00% 108,78% 107,89% 92,02% 139,37% 143,87%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...