Visa allt om Åkeri Aktiebolaget Bengt Södersten
Visa allt om Åkeri Aktiebolaget Bengt Södersten

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 20 467 20 852 21 109 25 169 27 571 22 650 19 149 25 284 29 318 29 290
Övrig omsättning 373 240 320 127 890 545 57 370 3 288 180
Rörelseresultat (EBIT) 874 -27 379 360 803 -9 253 441 1 010 128
Resultat efter finansnetto 870 44 396 403 818 -23 410 574 1 031 35
Årets resultat 495 309 271 401 313 213 385 464 520 65
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 6 879 6 343 7 462 5 487 6 976 4 568 6 094 5 490 4 568 8 788
Omsättningstillgångar 5 517 4 446 3 860 5 601 5 000 6 407 4 809 6 815 9 188 4 921
Tillgångar 12 396 10 789 11 322 11 088 11 975 10 975 10 903 12 305 13 756 13 709
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 056 2 812 2 753 2 982 2 781 2 667 2 604 2 319 1 935 1 475
Obeskattade reserver 3 648 3 419 3 776 3 730 3 875 3 495 3 816 3 897 3 980 3 675
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 636 1 420 1 484 1 063 969 740 563 566 477 2 378
Kortfristiga skulder 4 055 3 138 3 309 3 313 4 351 4 072 3 919 5 523 7 364 6 181
Skulder och eget kapital 12 396 10 789 11 322 11 088 11 975 10 975 10 903 12 305 13 756 13 709
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 - 410 319 283 169 30
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 3 059 2 805 2 002 2 213 2 853 2 011 1 489 1 266 2 514 3 251
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 161 902 780 788 916 806 674 573 989 1 102
Utdelning till aktieägare 250 250 250 500 200 200 150 100 80 60
Omsättning 20 840 21 092 21 429 25 296 28 461 23 195 19 206 25 654 32 606 29 470
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 8 8 6 7 8 8 7 6 10 12
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 558 2 607 3 518 3 596 3 446 2 831 2 736 4 214 2 932 2 441
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 538 473 468 432 477 410 360 359 376 375
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 053 1 112 1 326 1 322 1 687 1 011 1 251 1 286 1 887 1 885
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -1,85% -1,22% -16,13% -8,71% 21,73% 18,28% -24,26% -13,76% 0,10% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 7,22% 0,82% 3,80% 3,87% 7,12% 0,05% 3,96% 4,88% 8,02% 1,10%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,37% 0,42% 2,04% 1,70% 3,09% 0,03% 2,26% 2,37% 3,76% 0,52%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 32,33% 26,24% 21,48% 19,91% 19,30% 20,38% 24,51% 15,46% 20,76% 26,15%
Rörelsekapital/omsättning 7,14% 6,27% 2,61% 9,09% 2,35% 10,31% 4,65% 5,11% 6,22% -4,30%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 47,61% 50,78% 50,33% 51,69% 47,07% 47,77% 49,68% 41,65% 34,90% 30,06%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 130,88% 137,16% 112,03% 164,29% 112,99% 155,01% 119,37% 121,53% 123,61% 77,87%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...