Visa allt om Stoneridge Nordic AB
Visa allt om Stoneridge Nordic AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 26 387 23 897 23 521 20 304 22 421 11 092 7 630 7 432 8 085 8 306
Övrig omsättning 164 157 207 73 203 143 342 129 94 138
Rörelseresultat (EBIT) 1 583 1 411 3 510 3 015 7 304 1 162 -366 -465 1 697 1 299
Resultat efter finansnetto 1 592 1 406 3 530 3 152 7 420 1 180 -338 -376 1 734 1 465
Årets resultat 906 803 2 298 1 898 4 078 864 -24 1 827 772
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 700 700 700 5 700 701 707 742 720 1 571 1 667
Omsättningstillgångar 15 962 17 598 12 607 9 627 15 919 8 377 6 930 7 690 7 100 7 018
Tillgångar 16 662 18 298 13 307 15 327 16 620 9 083 7 672 8 409 8 670 8 684
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 7 678 6 772 5 969 3 671 9 773 5 695 5 634 5 658 5 678 4 951
Obeskattade reserver 4 576 4 163 3 812 3 262 2 704 835 835 1 120 1 549 1 047
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 75 75
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 4 407 7 363 3 526 8 395 4 144 2 553 1 202 1 630 1 369 2 612
Skulder och eget kapital 16 662 18 298 13 307 15 327 16 620 9 083 7 672 8 409 8 670 8 684
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 926 479
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 22 344
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - 0 -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 637 589
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 8 000 0 0 0 0 20
Omsättning 26 551 24 054 23 728 20 377 22 624 11 235 7 972 7 561 8 179 8 444
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - 4 043 4 153
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - 755 729
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 583 1 411 3 510 3 016 7 310 1 168 -359 -427 1 804 1 385
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 10,42% 1,60% 15,84% -9,44% 102,14% 45,37% 2,66% -8,08% -2,66% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 9,58% 7,75% 26,72% 20,63% 44,65% 12,99% -4,37% -3,58% 24,36% 16,93%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 6,05% 5,93% 15,12% 15,57% 33,10% 10,64% -4,39% -4,05% 26,12% 17,70%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 31,79% 34,77% 41,24% 43,35% 58,81% 56,90% 47,33% 43,45% 48,60% 43,07%
Rörelsekapital/omsättning 43,79% 42,83% 38,61% 6,07% 52,52% 52,51% 75,07% 81,54% 70,88% 53,05%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 67,50% 54,76% 67,20% 39,64% 70,79% 69,47% 81,46% 76,87% 78,35% 65,69%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 329,11% 217,87% 323,91% 102,45% 363,22% 297,57% 510,57% 432,09% 447,92% 248,97%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...