Visa allt om Aktiebolaget Burträsk Gummiverkstad
Visa allt om Aktiebolaget Burträsk Gummiverkstad

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 7 437 6 673 5 942 6 280 6 390 6 650 6 152 6 930 6 485 6 180
Övrig omsättning 69 32 41 165 209 156 3 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 238 -57 -130 280 313 133 271 251 203 85
Resultat efter finansnetto 220 -89 -140 262 296 102 238 190 157 25
Årets resultat 126 11 51 154 189 84 169 116 101 35
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 357 342 368 357 277 263 327 248 291 253
Omsättningstillgångar 2 149 1 921 2 413 2 429 2 229 2 533 2 557 2 327 3 121 3 214
Tillgångar 2 506 2 263 2 781 2 785 2 505 2 796 2 884 2 575 3 412 3 467
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 459 1 334 1 322 1 371 1 344 1 195 1 111 942 865 764
Obeskattade reserver 176 120 224 433 385 353 374 367 351 350
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 66 0 390 732 462
Kortfristiga skulder 871 809 1 234 981 777 1 183 1 399 877 1 463 1 891
Skulder och eget kapital 2 506 2 263 2 781 2 785 2 505 2 796 2 884 2 575 3 412 3 467
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 603 517 504 479 492 469 462
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 120 990 987 354 460 487 465 631 518 294
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 455 419 394 352 411 408 386 445 446 320
Utdelning till aktieägare 0 0 0 100 127 40 0 0 40 0
Omsättning 7 506 6 705 5 983 6 445 6 599 6 806 6 155 6 930 6 485 6 180
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 4 4 4 4 4 4 5 4 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 859 1 668 1 486 1 570 1 598 1 663 1 538 1 386 1 621 2 060
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 400 343 352 331 352 358 317 243 297 378
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 270 -31 -75 329 371 197 356 313 282 178
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 11,45% 12,30% -5,38% -1,72% -3,91% 8,09% -11,23% 6,86% 4,94% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 9,50% -2,52% -4,53% 10,16% 12,81% 4,76% 9,47% 9,75% 6,07% 2,45%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,20% -0,85% -2,12% 4,51% 5,02% 2,00% 4,44% 3,62% 3,19% 1,38%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 34,77% 34,36% 33,27% 35,53% 38,08% 33,86% 35,73% 28,28% 31,15% 30,53%
Rörelsekapital/omsättning 17,18% 16,66% 19,84% 23,06% 22,72% 20,30% 18,82% 20,92% 25,57% 21,41%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 63,70% 63,08% 53,82% 60,69% 64,98% 52,04% 48,08% 46,84% 32,76% 29,30%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 90,24% 105,32% 104,78% 105,40% 81,72% 65,34% 55,40% 78,68% 52,63% 40,30%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...